Принципи та механізми використання інструменту Twinning в Україні

 

Twinning є особливою формою технічної допомоги, у рамках якого відбувається співпраця між органами державної влади та аналогічними державними інституціями держав-членів Європейського Союзу, спрямованою на досягнення спільними зусиллями обов’язкових результатів.

Довідково: у 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн-кандидатів на вступ до ЄС для підтримки їх інтеграції. За час впровадження інструменту Twinning у країнах-кандидатах було реалізовано близько 2 тисяч проектів Twinning.  

Серед переваг інструменту є підтримка інституційної й структурної реформи шляхом: надання експертної оцінки та консультування у відповідній сфері державного управління, навчання персоналу ефективним методам та процедурам роботи, допомога в розробленні законодавства та його наближенні до acquis communautaire (законодавство ЄС). При цьому системи держав–членів ЄС не копіюються, а адаптуються таким чином, щоб ефективно функціонувати в Україні.

У рамках імплементації проектів Twinning можна виділити наступні механізми співпраці:

- надання експертної оцінки у відповідній сфері державного управління;

- допомога державному органу в розробленні та перегляді існуючого законодавства (перегляд нормативно-правових актів та підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до українського законодавства відповідно до європейських стандартів; порівняльний аналіз національного та європейського законодавства);

 • допомога державному органу в розробці внутрішніх регламентів, процедур, інструкцій тощо;
 • підтримка державного органу в зміцненні його інституційної спроможності шляхом здійснення європейськими експертами функціонального обстеження та/ або порівняльного аналізу існуючої інституційної структури державного органу;
 • здійснення навчання працівників державного органу (проведення семінарів та тренінгів іноземними експертами);
 • здійснення навчальних візитів та стажувань представників українського державного органу;
 • проведення конференцій, круглих столів, обговорень тощо.

 Основні характеристики інструменту Twinning:

 • не є класичною технічною допомогою, оскільки передбачає співпрацю між державними службовцями аналогічних органів влади та спрямований на досягнення обов’язкових результатів спільними зусиллями партнерів проекту з держав-членів ЄС та бенефіціара проекту Twinning;
 • передбачає конкурентну процедуру відбору установи-партнера з держав–членів ЄС. З цією метою проводиться спеціальна тендерна процедура;
 • не копіює систему держав-членів ЄС, а здійснює її адаптацію до наявних умов таким чином, щоб вони ефективно функціонували в Україні, та сприяє наближенню до стандартів ЄС;
 • період підготовки проекту Twinning (від розробки проектної пропозиції до підписання контракту) в середньому складає 1 – 1,5 роки, а період реалізації 1 – 2 роки;
 • реалізація проекту здійснюється за допомогою постійного радника, який є державним службовцем держави-члена ЄС або прирівняний до нього, та відряджений на час реалізації проекту до країни-бенефіціара;
 • проекти Twinning мають характер грантової допомоги Європейської Комісії та реалізуються відповідно до встановлених процедур і правил.

Європейською Комісію фінансуються:

 • робота та перебування постійного радника проекту в країні-бенефіціарі;
 • робота короткострокових експертів;
 • витрати на підготовку та реалізацію проекту;
 • семінари, круглі столи, конференції (частково);
 • навчальні візити;
 • стажування представників бенефіціара проекту Twinning в установах країн-партнерів проекту Twinning;
 • робота державної установи держави-члена ЄС щодо реалізації проекту (на території держав-членів ЄС);
 • витрати на усний та письмовий переклади;
 • витрати на аудит;
 • у окремих випадках – спеціалізоване обладнання.

Крім того, бенефіціар проекту Twinning для успішної реалізації проекту має забезпечити проект відповідними кадровими ресурсами (призначити керівника проекту, партнера постійного радника проекту, створити робочі групи з питань підготовки та реалізації проекту), надати постійному раднику проекту та його асистенту у власному приміщенні офіс, оснащений меблями та необхідною технікою, забезпечити приміщенням для проведення тренінгів, семінарів та конференцій проекту.

 Порядок затвердження проектних пропозицій

 • Адміністративний офіс програми Twinning (далі – АОП) інформує щороку до 15 травня  державні органи про можливість залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning.

У разі виникнення заінтересованості у залученні технічної допомоги ЄС в рамках інструменту Twinning ініціатор проекту Twinning готує і подає щороку до 15 липня АОП пропозицію Twinning за формою згідно з додатком;

 • АОП здійснює аналіз та оцінку поданих проектних пропозицій, у тому числі з урахуванням спроможності державного органу (установи) реалізувати проект;
 • перелік проектних пропозицій, що були опрацьовані АОП, подаються на розгляд і схвалення Представництву ЄС в Україні. Це сприяє запровадженню системного підходу до щорічного програмування, ідентифікації та регулярному моніторингу проектів Twinning;
 • з метою забезпечення координації впровадження інструменту Twinning, а також об’єктивності, прозорості та урахування інтересів усіх зацікавлених сторін, схвалений перелік проектних пропозицій виноситься на розгляд робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning (представники Адміністрації Президента України, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, НАДС, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних справ України та Представницва Європейського Союзу в України);
 • робоча група з питань координації впровадження інструменту Twinning затверджує перелік проектних пропозицій та на його підставі складає робочий план проектів.

Процедури та вимоги щодо підготовки проектних пропозицій Twinning

Проектна пропозиція заповнюється відповідно до встановленого зразка та повинна містити інформацію про державний орган (установу), який ініціює проект, та короткий опис майбутнього проекту (назва, загальна мета, завдання, обов'язкові результати, проблема, на розв'язання якої спрямований проект).

Проектна пропозиція Twinning готується з урахуванням:

 • зобов’язаннь, взятих за міжнародними договорами України, у тому числі в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
 • пріоритетних напрямів діяльності ініціатора проекту Twinning; 
 •  стратегічних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги на середньостроковий період;
 • інституційної спроможністї ініціатора проекту Twinning виконувати взяті на себе зобов’язання щодо реалізації проекту Twinning, у тому числі наявності необхідних ресурсів
 • проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі тих, реалізація яких завершена, у сфері державного управління, в якій передбачається реалізація проекту Twinning.

Практичні аспекти реалізації проектів

Як показує практика, у ході реалізації проектів Twin­ning бенефіціари проектів Twinning стикаються з такими викликами:

 • різниця культурних традицій, у тому числі бюрократичної культури в Україні та в країнах ЄС;
 • недостатнє розуміння суті проектів Twinning, їх відмінності від традиційних проектів технічної допомоги;
 • недостатнє знання англійської мови, особливо серед керівників вищої та середньої ланки;
 • на етапі підготовки контракту недостатньо продумано графік заходів реалізації проекту (навчальні візити краще планувати із середини реалізації проекту);
 • організаційні питання, пов’язані із забезпеченням спільної роботи експертів ЄС та експертів бенефіціара проекту Twinning.

Механізми співпраці у рамках імплементації проектів:

 • надання експертної оцінки та консультування у відповідній сфері державного управління;
 • допомога бенефіціару проекту Twinning в розробленні, перегляді, вдосконаленні існуючого законодавства (перегляд існуючого законодавства та розроблення пропозицій щодо внесення змін відповідно до європейських стандартів та практик; допомога в розроблені законодавства, порівняльний аналіз національного та європейського законодавства);
 • допомога бенефіціару проекту Twinning в розробці документів (внутрішніх програм, регламентів, процедур тощо);
 • допомога бенефіціару проекту Twinning в зміцненні його інституціональної структури (здійснення функціонального обстеження та порівняльного аналізу, надання рекомендацій щодо покращення існуючої структури);
 • здійснення навчання працівників бенефіціара проекту Twinning, а також інших реципієнтів проекту відповідно до укладеного контракту (проведення семінарів, тренінгів іноземними експертами, навчальні візити);
 • проведення конференцій, круглих столів, обговорень тощо.

Європейською Комісію фінансуються:

 • робота та перебування постійного радника проекту в країні-бенефіціарі;
 • робота короткострокових експертів;
 • витрати на підготовку та реалізацію проекту;
 • семінари, круглі столи, конференції (частково);
 • навчальні візити;
 • витрати на усний та письмовий переклади;
 • витрати на аудит;

Рекомендації щодо впровадження проектів

Рекомендації бенефіціарів проектів Twinning, що вже мали практику впровадження проектів Twinning:

 • при ініціюванні проекту необхідне зацікавлення та підтримка вищого керівництва державного органу, який планує впровадження інструменту Twinning;
 • необхідно чітко визначити актуальність завдань, включених до проекту;
 • завдання в рамках проекту мають бути такими, що об’єктивно можуть бути завершені за час реалізації проекту;
 • основні завдання, які ставляться в рамках проекту Twinning повинні відповідати вимогам законодавства ЄС та передовій практиці держав-членів ЄС;
 • необхідно мати вичерпну інформацію щодо потенційних партнерів за проектом (наявність відповідного досвіду та кваліфікованих експертів за напрямками проекту). Особливу увагу приділити вибору постійного радника проекту (професіоналізм, особисті якості);
 • звернути особливу увагу на підбір керівників компонентів проекту в бенефіціара проекту Twinning.
 • проводити попередню підготовку постійного радника проекту (RTA) і ключових учасників проекту з боку держав-членів ЄС щодо українських правил і процедур:

              •       структура, повноваження та ієрархія органів влади;

              •       статус нормативно-правових актів;

              •       правила і процедури прийняття рішень тощо;

              •       внутрішні процедури органу-бенефеціара.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини