Проект Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до 2020 року та План заходів щодо її реалізації

      ПРОЕКТ

                                                                                                                                                                   СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від ______________ 2016 р. № ______    

 

Стратегія
підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції до 2020 року

 І. Загальна частина

Забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору (далі – НАТО) з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації, є одними з пріоритетних напрямів, визначених у Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».

Інтеграція України до Європейського Союзу та загальноєвропейської системи безпеки сприятиме створенню умов для закріплення демократії та перетворення України на заможну, вільну, процвітаючу державу, а також забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності.

Перехід України до передвступної фази процесу європейської інтеграції залежить від ефективної імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), та відповідності країни Копенгагенським критеріям, схваленим на засіданні Європейської Ради у Копенгагені у червні 1993 року.

У статті 6 Договору про Європейський Союз та статтях 3 і 6 Угоди про асоціацію належне врядування визначається як один з принципів, що є головними для посилення відносин між сторонами.

Це в свою чергу вимагає високого рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, їх активної участі на державному, регіональному та місцевому рівнях в процесах реалізації пріоритетів, що випливають з європейського партнерства, імплементації Угоди про асоціацію, гармонізації законодавства України з acquis communautaire, їх здатності швидко адаптуватися до нових правил і процедур, втілювати нові стандарти надання послуг, вести діалог як з громадянами, так і з Європейською Спільнотою.

Для ефективного вироблення та впровадження будь-якої державної, регіональної або місцевої політики, зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, забезпечення дієздатності системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності держави, сприяння перетворенню її на рівноправного партнера ЄС, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування передусім повинні володіти сукупністю компетентностей, узгоджених залежно від рівня посади, функціональних обов’язків та сфери їх діяльності, які в сукупності давали б їм можливість адаптувати діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування чи структурних підрозділів до сучасних умов, поєднувати знання концептуальних питань теорії у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції з практикою, володіти сучасною методологією обґрунтування управлінських рішень з урахуванням загальнолюдських цінностей, інтересів особи, суспільства та держави, вільно орієнтуватися в питаннях законодавства, що стосується сфери європейської та євроатлантичної інтеграції, критично оцінювати і прогнозувати різні події, що пов’язані з євроінтеграційною політикою, вміти оперативно приймати рішення та вирішувати поставлені перед ними завдання, гнучко адаптуватися до мінливих ситуацій, бути креативними та творчими, здатними до інновацій, володіти іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

У 2008-2014 роках у рамках виконання завдань та заходів Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 974 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2887), забезпечено підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 62 093 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов’язків яких належали питання з реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України. Вагомим здобутком виконання зазначеної Програми стало посилення інституціональної спроможності у системі державної служби шляхом проведення навчання державних службовців, які були членами робочих груп з питань підготовки та реалізації проектів Twinning, заходів ТАІЕХ та проектів НАТО.

Разом з тим, у зв’язку з динамічним характером процесу європейської інтеграції, законодавчими змінами, що відбулися в Україні, зокрема підписанням Угоди про асоціацію, оновленням змісту Порядку денного асоціації Україна – ЄС, прийняттям Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» та Закону України від 10 грудня 2016 року № 889-VIII «Про державну службу», визначення стратегічних засад удосконалення процесу підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та актуалізація змісту навчання у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції набувають першорядної важливості.

 ІІ. Зв’язок Стратегії з іншими стратегічними документами

 Стратегія підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до 2020 року (далі – Стратегія) визначає мету і принципи, основні напрями її реалізації, очікувані результати та містить комплекс першочергових заходів, спрямованих на удосконалення процесу підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та узгоджується з положеннями таких стратегічних документів:

Закон України від 01 липня 2010 року № 2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;

Закон від 10 грудня 2015 року № 889-VIII України «Про державну службу»;

Закон України від 17 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Закон України від 23 травня 1991 року № 1060-XII «Про освіту»;

Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;

Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту»;

Закон України від 4 лютого 2016 року № 989-VIII «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні»;

Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України»;

Указ Президента України від 06 жовтня 2005 року № 1424/2005 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні»;

Указ Президента України від 08 липня 2016 року № 296/2016 «Питання координації євроатлантичної інтеграції України»;

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015
«Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»;

постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 32 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»;

постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 168-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 754-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року
№ 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року
№ 227 «Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року
№ 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року
№ 474-р «Деякі питання реформування державного управління України»;

річні національні програми співробітництва Україна-НАТО.

Стратегія враховує досвід Польщі, Болгарії, Словенії та Словаччини, Балканських країн та країн Балтії щодо розробки стратегій підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з цих питань для вдосконалення існуючих і створення нових інститутів, що мали імплементувати acquis communautaire. Зазначені документи мали на меті забезпечення систематичного навчання у сфері європейської інтеграції працівників міністерств та інших центральних органів і місцевих державних адміністрацій, координованого підходу до освітньої діяльності у сфері європейської інтеграції та зворотного зв’язку щодо якості навчання у цій сфері.

Навчання з європейської інтеграції в цих європейських країнах охоплювало, передусім, департаменти європейської інтеграції в міністерствах, працівників міністерств і місцевих органів, які відповідали за планування і координацію діяльності департаментів європейської інтеграції, що мали поступово застосовувати норми ЄС.

Також Стратегія враховує основні результати аналізу та оцінки виконання у 2008-2010 роках Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 – 2015 роки та рекомендації щодо їх подальшого покращення, підготовлені Університетом П’єр Мендес Франція (UPMF) у консорціумі з РАІ, FIIAPP, Louis Berger SAS, KLC та HRTA за фінансової підтримки ЄС в рамках проекту «Українсько-Європейський дорадчий центр з питань законодавства (UEPLAC) – Етап V» (№ EuropeAid/127777/C/SER/UA).

 III. Сучасний стан людського потенціалу державних органів та органів місцевого самоврядування щодо реалізації завдань

у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

 Результати оцінки стану виконання Угоди про асоціацію за 2014 рік – І-півріччя 2016 року, наведені у звітах Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та звіті Українського центру європейської політики (UCEP), підготовленому за результатами першого громадського моніторингу в рамках проекту за підтримки програми MATRA, що фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів, свідчать про відсутність на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування необхідної кількості фахівців, які володіють високоякісною експертизою у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, і здатні ефективно реалізовувати положення Угоди про асоціацію, завдання Порядку денного асоціації Україна-ЄС та Річних національних програм Україна-НАТО.

Так, на виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів
від 17 вересня 2014 року № 847-р, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади здійснюється підготовка планів імплементації актів законодавства ЄС, що схвалюються Урядом.

Під час опрацювання планів імплементації було виявлено загальні проблеми з визначенням пріоритетів та послідовності у впровадженні завдань, передбачених актами законодавства ЄС, та оцінкою і щорічним плануванням матеріальних ресурсів, у тому числі фінансових.

Водночас Українським центром європейської політики (UCEP) за результатами першого громадського моніторингу стану виконання Угоди про асоціацію було виявлено такі проблеми, як неповна (часткова) відповідність проектів нормативно-правових актів положенням, що містяться в директивах, регламентах та рішеннях ЄС. Також існує проблема формальної адаптації, що спричиняє додаткові колізії та додаткові прогалини, оскільки вносить лише часткові зміни до законодавства.

Таким чином, в цілому значним викликом в реалізації положень Угоди про асоціацію залишається розвиток інституційної спроможності державних органів у впровадженні законодавства ЄС, зокрема щодо не тільки наближення законодавства, а й безпосереднього впровадження вимог відповідних актів, що потребує оптимального поєднання фахових знань державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо відповідної сфери та права ЄС.

Водночас підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування є обов’язковою умовою реалізації повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування, ефективної імплементації положень Угоди про асоціацію та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, щодо забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудови ефективної системи територіальної організації влади в Україні.

Також важливим є підвищення рівня володіння іноземними мовами державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зазначене питання є одним із пріоритетних напрямів реалізації Комплексного пакету допомоги для України (Comprehensive assistance package), прийнятого під час Варшавського саміту НАТО в липні 2016 року.

Крім того, у Законі України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» встановлено вимогу щодо обов’язкового володіння іноземними мовами. Зокрема, відповідно до пункту 1 частини другої статті 20 Закону особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А», повинна володіти іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. Зазначене положення набере чинності з 1 травня 2018 року.

Необхідність розвитку професійних знань, умінь і навичок державних службовців, залучених до виконання Угоди про асоціацію та реалізації завдань щодо співробітництва з НАТО, підтверджують також результати пілотного дослідження оцінки компетентнісної та функціональної готовності державно-управлінських кадрів і органів влади України, проведеного у жовтні-листопаді 2014 року в Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Полтавській, Тернопільській, Чернівецькій областях та м. Києві в рамках науково-дослідної роботи «Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з врахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи» Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».

Загальні результати готовності державних службовців до здійснення покладених на них функцій показують, що рівень функціональної некомпетентності державних службовців сягає на сьогодні значення понад 80% в той час, як рівень готовності до здійснення ними функцій на рівні «продуктивної дії» не перевищує 4,7%. Значною мірою цей показник доповнюється спроможністю державних службовців до реалізації своїх функціональних обов’язків в режимі «негарантованої» дії (14,0%), тобто такої дії, яка ще становиться, і в залежності від умов здійснення не є в цілому гарантованою.

Суттєво низькою виявилася готовність державних службовців до здійснення гностичної (24,1 – 26,9%), планувальної (16,7 – 36,2%) та організаційної (14,8 – 37,2%) функцій державного управління.

Рівень сформованості компетентностей державних службовців коливається в діапазоні від 9,9% до 36,6%, зокрема становить для компетенцій «визначення напрямів розвитку об’єктів публічного адміністрування» – 15,2%, «залучення до участі представників цільових груп або спільнот для вирішення актуальних, суспільно-значущих проблем» – 16,2%, «вирішення завдань діяльності за умов неповноти знань про об’єкт чи умови управління» – 36,6%, «застосування технологій аналізу, оцінювання та прийняття стратегічних рішень» – 14,4%, «використання технологій ділового спілкування, проведення дискусій тощо» – 15,7%, «здійснення експертизи, оцінки очікуваних результатів та непередбачених наслідків реалізації демократичного врядування» – 17,1%, «підготовка законопроектів та інших нормативно-правових актів» – 15,4%, «підготовка інформаційно-аналітичної документації» – 16,8%, «підготовка потрібної для прийняття управлінського рішення інформації» – 13,8%, «прийняття управлінських рішень» – 9,9%, «планування заходів щодо європейської інтеграції України» – 13%, «здійснення поточного моніторингу реалізації демократичного врядування, надання послуг населенню, проведення досліджень щодо ефективності політики» – 13,4%, «реалізація заходів європейської інтеграції України» – 14,2%, «реалізація процедур демократичного врядування на відповідному рівні управління» – 13%, «репрезентування органів публічного адміністрування в засобах інформації, різних інституціях громадянського суспільства» – 15,2%, «розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку на відповідному рівні управління» – 12,6%.

Тобто, надалі ключовим завданням є розвиток знань, умінь і навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо аналізу, формування, реалізації та координації політики, оцінки регуляторного впливу, комунікації з громадськість з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Для реалізації національних пріоритетів і ефективного виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції потрібно в цілому підвищення рівня знань, умінь і навичок та ефективності при виконанні службових обов’язків державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на всіх рівнях. Ця вимога визначає мету і завдання Стратегії.

 IV. Мета Стратегії

Метою Стратегії є підвищення кадрового потенціалу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо ефективної імплементації Угоди про асоціацію та реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Досягти поставленої мети можливо шляхом забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, здатними забезпечувати реалізацію пріоритетних реформ та спроможних підтримувати якісний процес формування та реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Кадрова проблема є надзвичайно комплексною і тому для її вирішення необхідно одночасно вживати чимало різноманітних заходів. Досягнення цієї мети вимагає суттєвих якісних змін у структурі та функціонуванні системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, її законодавчому, нормативно-правовому, кадровому, науково-методичному, інформаційному та матеріально-технічному забезпеченні.

У зв’язку з цим основним завданням Стратегії є створення нової системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, яка б відповідала потребам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, гарантувала б підвищення якості виконання завдань і посадових обов’язків у цій сфері, реалізацію пріоритетних реформ, забезпечувала б ефективну імплементацію Угоди про асоціацію та стандартів НАТО і сприяла б інтеграції України у Європейський Союз та загальноєвропейської системи безпеки шляхом приведення системи державного управління і місцевого самоврядування у відповідність до стандартів ЄС.

Розбудова системи підготовки та підвищення кваліфікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, має спиратися на принцип, що вимоги до рівня професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, залучених до виконання завдань у цій сфері, імплементації положень Угоди про асоціацію та Європейської хартії місцевого самоврядування, і реалізації завдань щодо співробітництва з НАТО, повинні передбачати необхідність володіння загальними знаннями щодо організації ЄС і НАТО та щодо європейської і євроатлантичної інтеграції України, а також галузевими знаннями у відповідних сферах (залежно від обсягу повноважень конкретного державного органу чи органу місцевого самоврядування).

 V. Основні напрями реалізації Стратегії

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції:

-          удосконалення механізму визначення навчальних потреб державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням оцінки результатів службової діяльності, рівня професійної компетентності, категорій посад і сфер діяльності за напрямами державної, регіональної та місцевої політики у цій сфері;

-          визначення змісту навчальних програм з урахуванням напрямів європейської та євроатлантичної інтеграції, визначених у стратегічних та програмних документах, а також з урахуванням положень Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації Україна – ЄС та Європейської хартії місцевого самоврядування;

-          створення механізму моніторингу результатів навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, який не залежить від надавачів освітніх послуг;

-          підвищення рівня професійної компетентності у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції викладацького складу вищих навчальних закладів, установ, організацій незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги;

підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо ефективної імплементації Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації Україна – ЄС та Європейської хартії місцевого самоврядування і реалізації політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції:

-          забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у цій сфері;

-          підвищення рівня професійної компетентності державних службовців із секторальних питань реалізації положень Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС;

-          забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування щодо імплементації положень Європейської хартії місцевого самоврядування;

-          забезпечення мовної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням навчальних потреб, рівня професійної компетентності та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

-          підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, залучених до реалізації проектів в рамках інструмента інституціональної розбудови Twinning і ТАІЕХ, інших проектів міжнародної технічної допомоги.

 VІ. Очікувані результати

Реалізація Стратегії у визначені строки з використанням кращого міжнародного, зокрема європейського досвіду, дасть змогу забезпечити:

створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо ефективної імплементації Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації Україна – ЄС та Європейської хартії місцевого самоврядування і реалізації державної, регіональної і місцевої політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Критеріями досягнення результатів є:

діюча гнучка і динамічна система професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, їх мовної підготовки, що забезпечує якісне надання освітніх послуг і задовольняє потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

запроваджена система оцінки ефективності професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, їх мовної підготовки за статистичними показниками;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечені фахівцями у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції відповідно до їх потреб;

рівень знань, умінь та навичок державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, їх рівень мовної підготовки відповідає потребам якісних змін в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

вищі навчальні заклади, установи, організації незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», застосовують освітньо-професійні програми та навчальні програми з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, їх мовної підготовки, які розроблені відповідно до визначених потреб у навчанні, підготовка фахівців здійснюється за європейськими стандартами.

 VІІ. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Заходи з реалізації цієї Стратегії будуть здійснюватися протягом

2017-2020 років за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі міжнародної фінансової і технічної допомоги.

Обсяги видатків на виконання Стратегії уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного та відповідних місцевих бюджетів, конкретизації завдань за підсумками виконання у попередні роки.

 VІІІ. Організаційне забезпечення реалізації Стратегії

Загальна координація виконання та контроль за виконанням заходів з реалізації Стратегії забезпечується Нацдержслужбою.

Реалізація цієї Стратегії здійснюється відповідно до плану заходів на 2017-2020 роки, який щороку уточнюється у разі потреби, із зазначенням індикаторів виконання конкретних заходів, відповідальних за їх здійснення органів і строків виконання.

Показники виконання завдань будуть оцінюватися щороку в рамках проведення щорічного моніторингу реалізації цієї Стратегії і можуть бути оновлені за умови їх затвердження Кабінетом Міністрів України.

 

 _____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від ______________ 2016 р. № ______

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до 2020 року 

Найменування завдання

Найменування заходу

Індикатор виконаний

Відповідальні за виконаний

Строк виконання

1. Удосконалення механізму визначення навчальних потреб державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням оцінки результатів службової діяльності, рівня професійної компетентності, категорій посад і сфер діяльності за напрямами державної, регіональної або місцевої політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

1) Формування Координаційної групи з реалізації Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до 2020 року

Сформовано і затверджено Положення про Координаційну групу та її персональний склад

Нацдержслужба

І квартал
2017 р.

2) проведення дослідження щодо вимог до рівня професійної компетентності (структури, обсягу і змісту), яким мають відповідати державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування для належного виконання покладених на них посадових завдань та обов’язків у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, публікація звіту на веб-сайті Нацдержслужби

аналітичний звіт опубліковано на веб-сайті Нацдержслужби

Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

ІІ квартал
2017 р.

3) розроблення та погодження із заінтересованими сторонами орієнтовного переліку цих вимог

орієнтовний перелік вимог до рівня професійної компетентності розроблено, погоджено та затверджено

Нацдержслужба

ІІ квартал 2017 р.

4) оновлення та погодження методичних рекомендацій щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у підвищенні кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, а також їх мовної підготовки і формування річного плану підвищення кваліфікації

методичні рекомендації розроблено, погоджено та затверджено

Нацдержслужба
МОН

ІV квартал 2017 р.

5) визначення потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, із секторальних питань реалізації положень Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС

пропозиції органів державної влади та органів місцевого самоврядування узагальнено та сформовано річний план підвищення кваліфікації

Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку починаючи з
ІV кварталу 2017 р.

2. Забезпечення якості підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, із секторальних питань реалізації положень Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС, їх мовної підготовки

1) визначення структури, обсягів і змісту навчальних програм з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції з урахуванням категорій посад, завдань, визначених у стратегічних документах, а також і з урахуванням положень Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації Україна – ЄС та Європейської хартії місцевого самоврядування

каталог оновлених типових навчальних програм з підвищення кваліфікації розроблено та розміщено на веб-сайті Нацдержслужби

Нацдержслужба
МОН
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, установи, організації незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

І квартал 2018 р.

2) підготовка пропозицій щодо оновлення змісту навчальних дисциплін у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції за освітньо-професійними програмами з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

зміст навчальних дисциплін у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції оновлено

Нацдержслужба
МОН
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

ІІ квартал 2018 р.

3) розроблення методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки результатів навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, їх мовної підготовки

методичні рекомендації розроблено, погоджено та затверджено

Нацдержслужба
МОН
НАДУ при Президентові України (за згодою)

ІІІ квартал 2018 р.

4) сприяння направленню викладацького складу вищих навчальних закладів, установ, організацій незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», на стажування у навчальних закладах країн – членів ЄС і НАТО за рахунок проектів міжнародної технічної допомоги

навчальні заходи (стажування) організовано

МОН
Нацдержслужба
Мінекономрозвитку
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, установи, організації незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

щороку починаючи з ІІІ кварталу 2018 р.

5) сприяння запровадженню у вищих навчальних закладах пілотного проекту змішаного навчання у сфері європейської та та євроатлантичної інтеграції за рахунок проектів міжнародної технічної допомоги

пілотний проект змішаного навчання у сфері європейської та та євроатлантичної інтеграції ініцційовано

МОН
Нацдержслужба
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

ІV квартал 2018 р.

6) сприяння розробленню та впровадженню навчальної платформи у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції за рахунок проектів міжнародної технічної допомоги

навчальну платформу у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції розроблено та впроваджено

Нацдержслужба
МОН
НАДУ при Президентові України (за згодою)

ІV квартал 2019 р.

7) збір, узагальнення та розміщення на навчальній платформі (навчальні програми, презентації, інші матеріали, електронні навчально-методичні посібники), підготовлених в рамках міжнародних проектів і програм та/або отриманих в рамках навчальних візитів, стажувань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

матеріали узагальнено та розміщено на навчальній платформі

Нацдержслужба
МОН
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку починаючи з ІV кварталу 2019 року

3. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, із секторальних питань реалізації положень Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС, Європейської хартії місцевого самоврядування

1) формування цільових груп слухачів та проведення навчання для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, із секторальних питань реалізації положень Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС, Європейської хартії місцевого самоврядування

цільові групи слухачів сформовано, навчання для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування проведено

Нацдержслужба
МОН
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, установи, організації незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

щороку починаючи з І кварталу 2017 р.

2) сприяння направленню на навчання та/або стажування державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах країн – членів ЄС і НАТО за рахунок міжнародної технічної допомоги за навчальними програмами у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

навчальні заходи (стажування) організовано

Нацдержслужба
МОН
Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку починаючи з І кварталу 2017 р.

3) проведення тренінгів для державних службовців з питань адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, у тому числі в рамках міжнародних проектів і програм

тренінги для державних службовців проведено

Нацдержслужба
Мін’юст
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

щороку починаючи з ІІ кварталу 2017 р.

4) проведення тренінгів для державних службовців із секторальних питань Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС, у тому числі в рамках міжнародних проектів і програм

тренінги для державних службовців проведено

Нацдержслужба
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

щороку починаючи з ІІ кварталу 2017 р.

5) відбір та підготовка тренерів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, тренерів з питань адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, із секторальних питань Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС, Європейської хартії місцевого самоврядування, у тому числі в рамках міжнародних проектів і програм

тренінги для тренерів проведено

Нацдержслужба
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, установи, організації незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

щороку починаючи з ІІІ кварталу 2017 р.

4. Забезпечення належного рівня володіння державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування мовами Ради Європи

1) визначення потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у мовній підготовці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

пропозиції органів державної влади та органів місцевого самоврядування узагальнено та сформовано річний план підвищення кваліфікації

Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку починаючи з
І кварталу 2017 р.

2) організація із залученням вищих навчальних закладів розроблення навчальних програм з мовної підготовки з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти

навчальні програми розроблено

Нацдержслужба
МОН
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, установи, організації незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

щороку починаючи з І кварталу 2017 року

2) організація проведення навчання для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з мовної підготовки, у тому числі в рамках міжнародних проектів і програм

навчання для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування проведено

Нацдержслужба
НАДУ при Президентові України (за згодою)
інші вищі навчальні заклади, установи, організації незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (за згодою)

щороку починаючи з ІІ кварталу 2017 року

 

 

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00