Впровадження інструменту інституційної розбудови TWINNING в Україні

Twinning є інструментом інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця між державними службовцями аналогічних органів влади країн – членів ЄС та країн – партнерів щодо впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до законодавства ЄС. Впровадження інструменту Twinning в Україні здійснюється з 2005 року.

Twinning в Україні

Запровадження інструменту Twinning в Україні розпочалося з 2005 року в рамках співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Національне агентство України з питань державної служби є національним координатором впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning і TAIEX в Україні. З метою належної координації цих інструментів Указом Президента України від 06.10.2005 № 1424 при Нацдержслужбі України був створений Адміністративний офіс програми Twinning.

Наразі робочий план проектів Twinning нараховує 53 проекти, включаючи проекти, що вже закінчилися. До впровадження інструменту Twinning наразі залучено понад 30 державних органів (установ) в Україні. Орієнтовний бюджет проекту Twinning складає 1 – 1,5 мільйонів євро на 1,5 – 2 роки реалізації проекту.

Україна є одним з лідерів за кількістю проектів Twinning, що завершилися і перебувають на стадіях підготовки та реалізації в рамках інструменту європейського сусідства та партнерства (ІЄСП).

Основні характеристики інструменту Twinning:

–      не є класичною технічною допомогою, оскільки передбачає співпрацю між державними службовцями аналогічних органів влади та спрямований на досягнення обов’язкових результатів спільними зусиллями партнерів з країн – членів ЄС та органу-бенефіціара;

–      передбачає конкурентну процедуру відбору установи-партнера з країн – членів ЄС. З цією метою проводиться спеціальна тендерна процедура;

 –     не копіює систему країн – членів ЄС, а здійснює її адаптацію до наявних умов таким чином, щоб вони ефективно функціонували в Україні, та сприяє наближенню до стандартів ЄС;

–      період підготовки проекту Twinning (від розробки проектної пропозиції до підписання контракту) в се­ред­­ньому складає 1–1,5 років, а період реалізації 1–2 роки;

–      реалізація проекту здійснюється за допомогою постійного радника, який є державним службовцем країни-члена ЄС або прирівняний до нього, та відряджений на час реалізації проекту до країни-бенефіціара;

–      проекти Twinning мають характер гранту Європейської Комісії та реалізуються відповідно до встановлених процедур та правил.

–      бенефіціар повинен забезпечити проект відповідними кадровими ресурсами (призначити керівника проекту, партнера постійного радника проекту, створити робочі групи з питань підготовки та реалізації проекту), надати постійному раднику проекту та його асистенту у власному приміщенні офіс, оснащений меблями та необхідною технікою, надати приміщення для проведення тренінгів, семінарів та конференцій проекту.

 

Порядок затвердження проектних пропозицій

1.     Нацдержслужба щороку до 1 лютого інформує державні органи (установи) про можливості залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning, а ті, в свою чергу, у разі потреби готують і подають щороку до 1 березня Нацдержслужбі проектні пропозиції;

2.     Нацдержслужба здійснює аналіз та оцінку поданих проектних пропозицій, у тому числі з урахуванням спроможності державного органу реалізувати проект;

3.     Перелік опрацьованих Нацдержслужбою проектних пропозицій подається на розгляд і схвалення Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Це сприяє системному підходу до щорічного програмування, ідентифікації та регулярного моніторингу проектів Twinning;

4.     З метою забезпечення координації впровадження інструменту Twinning з програмним циклом технічної допомоги ЄС, а також об’єктивності, прозорості та урахування інтересів усіх зацікавлених сторін при формуванні індикативного плану впровадження інструменту Twin­ning, схвалений перелік проектних пропозицій виноситься на розгляд робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning;

5.     Робоча група з питань координації впровадження інструменту Twinning затверджує перелік проектних пропозицій та на його підставі складає індикативний список проектів.

 

Практичні аспекти реалізації проектів

Як показує практика, у ході реалізації проектів Twin­ning органи-бенефіціари стикаються з такими викликами:

—    різниця культурних традицій, у тому числі бюрократичної культури в Україні та в країнах ЄС;

—    недостатнє розуміння суті проектів Twinning, їх відмінності від традиційних проектів технічної до­помоги;

—    недостатнє знання англійської мови, особливо серед керівників вищої та середньої ланки;

—    на етапі підготовки контракту недостатньо продумано графік заходів реалізації проекту (навчальні візити краще планувати із середини реалізації проекту);

—    організаційні питання, пов’язані із забезпеченням спільної роботи експертів ЄС та експертів органу-бенефіціара.

 

Механізми співпраці у рамках імплементації проектів:

—  надання експертної оцінки та консультування у відповідній сфері державного управління;

—  допомога органу-бенефіціару в розробленні, перегляді, вдосконаленні існуючого законодавства (перегляд існуючого законодавства та розроблення пропозицій щодо внесення змін відповідно до європейських стандартів та практик; допомога в розроблені законодавства, порівняльний аналіз національного та європейського законодавства);

—  допомога органу-бенефіціару в розробці документів (внутрішніх програм, регламентів, процедур тощо);

—  допомога органу-бенефіціару в зміцненні його інституційної структури (здійснення функціонального обстеження та порівняльного аналізу, надання рекомендацій щодо покращення існуючої структури);

—  здійснення навчання працівників органу-бенефіціара, а також інших реципієнтів проекту відповідно до укладеного контракту (проведення семінарів, тренінгів іноземними експертами, навчальні візити);

—  проведення конференцій, круглих столів, обговорень тощо.

 

Європейською Комісію фінансуються:

•     робота та перебування постійного радника проекту в країні-бенефіціарі;

•     робота середньо- та короткострокових експертів;

•     витрати на підготовку та реалізацію проекту;

•     семінари, круглі столи, конференції (частково);

•     навчальні візити;

•     стажування представників органу-бенефіціара в установах країн-партнерів Twinning;

•     робота державної установи країни-члена ЄС щодо реалізації проекту (на території держав-членів ЄС);

•     витрати на усний та письмовий переклади;

•     витрати на аудит;

•       у окремих випадках спеціалізоване обладнання (вартістю до 5000 євро).

 

Рекомендації щодо впровадження проектів

Рекомендації органів-бенефіціарів, що вже мали практику впровадження проектів Twinning:

—    при ініціюванні проекту необхідне зацікавлення та підтримка вищого керівництва органу-бенефіціару;

—    актуальність завдань, включених до проекту;

—    завдання в рамках проекту мають бути такими, що об’єктивно можуть бути завершені за час реалізації проекту;

—    основні завдання, які ставляться в рамках проекту Twinning повинні відповідати вимогам законодавства ЄС та передовій практиці країн — членів ЄС;

—    при підготовці технічного завдання проекту (Fiche) для першого проекту Twinning доцільно залучати міжнародного експерта. Для наступних проектів краще готувати технічне завдання власними силами;

—    необхідно мати вичерпну інформацію щодо потенційних партнерів за проектом (наявність відповідного досвіду та кваліфікованих експертів за напрямками проекту). Особливу увагу приділити вибору постійного радника проекту (професіоналізм, особисті якості);

—    звернути особливу увагу на підбір керівників компонентів проекту в органі-бенефіціарі.

—    проводити попередню підготовку постійного радника проекту (RTA) і ключових учасників проекту з боку членів ЄС щодо українських правил і процедур:

•       структура, повноваження та ієрархія органів влади;

•       статус нормативно-правових актів;

•       правила і процедури прийняття рішень тощо;

•       внутрішні процедури органу-бенефеціара.

 

ДОВІДКОВО. У 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн – кандидатів на вступ до ЄС для підтримки їх інтеграції. За час впровадження інструменту Twinning у країнах-кандидатах було реалізовано близько 2 тисяч проектів Twinning.

Нормативно-правові документи, що регулюють використання Twinning в Україні:

•     Указ Президента України від 06.10.2005 № 1424 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні»;

•     постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.07 № 154 «Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні», із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.08 № 528 та від 01.10.08 № 868;

•     спільний наказ Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.07.06 № 265/249 «Про утворення Робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning»;

•     наказ Національного агентства України з питань державної служби від 11.07.08 № 191 «Про затвердження Положення про здійснення моніторингу підготовки проектів Twinning в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.08 за № 907/15598;

•       наказ Національного агентства України з питань державної служби від 01.07.08 № 175 «Про затвердження Методичних рекомендацій з використання інструменту Twinning в Україні».

 

 

ПРИКЛАД УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:

 

Реформування внутрішніх військ МВС України з Урахуванням світового досвіду

 

Відповідно з позицією Президента України, успішне реформування правоохоронної системи відбуватиметься також шляхом адаптації світового досвіду до українських умов. Одним із важливих аспектів є вивчення діяльності аналогічних внутрішнім військам формувань країн Європи (жандармерій Франції, Туреччини, Румунії, карабінерів Італії, Цивільної гвардії Іспанії та інших). У багатьох європейських країнах наявність двох правоохоронних структур розцінюється як перевага, про що свідчить існування поліції та військових сил типу жандармерія/карабінери.

На шляху реформування дуже ефективним засобом є інструмент Твінінг, який впроваджується у внутрішніх військах за підтримки Європейського Союзу.

Цей механізм залучення технічної допомоги зарекомендував себе як потужний інструмент у підготовці країни до вступу до ЄС.

У період 2008 — 2010 років у МВС України реалізовано проект Твінінг «Впровадження та розвиток управління якістю в українській міліції», до якого залучалися і внутрішні війська.

Наразі у внутрішніх військах МВС України продовжується реалізація наступного проекту Твінінг «Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України», який є логічним продовженням попереднього проекту.

Мета проекту: сприяння у наближенні діяльності внутрішніх військ МВС України до норм та стандартів аналогічних формувань країн-членів ЄС для якісного виконання завдань з охорони громадського порядку.

Термін реалізації проекту – 12 місяців (лютий 2012 – лютий 2013 року).

Згідно з умовами контракту надається технічна допомога у розмірі 1 млн. 550 тис. євро на проект з метою підвищення ефективності діяльності внутрішніх військ МВС України під час виконання завдань з охорони громадського порядку, а також сприяння впровадженню європейських принципів та практик у діяльність правоохоронних органів України.

Зміст компонентів:

Компонент 1. Вдосконалення інституційної спроможності.

Компонент 2. Вдосконалення тактики дій під час виконання завдань з охорони громадського порядку.

Компонент 3. Вдосконалення системи професійної підготовки.

Компонент 4. Вдосконалення системи тилового та технічного забезпечення.

Відмічені окремі результати проекту.

Компонент 1 «Вдосконалення інституційної спроможності»: найважливішим результатом визнано роботу ГУВВ спільно з європейськими експертами по підготовці проектів Законів України «Про державну службу правопорядку» та «Про державну службу жандармерії Міністерства внутрішніх справ України», які визнані представниками Євросоюзу такими, що відповідають європейським стандартам та підвищують ефективність внутрішніх військ та правоохоронної системи України в цілому.

Компонент 2 «Вдосконалення тактики дій під час виконання завдань з охорони громадського порядку»: значних результатів досягнуто у напрямку вдосконалення діяльності підрозділів внутрішніх військ по зв’язках з громадськістю, що також позитивно відмічено представниками Євросоюзу. Даний напрямок буде реформовано відповідно до рекомендацій французьких експертів з метою вдосконалення роботи зі ЗМІ та покращення інформування населення про діяльність внутрішніх військ.

Компонент 3 «Вдосконалення системи професійної підготовки»: відмічено практичну підготовку інструкторів з тактики дій, а також наголошено на роботі щодо внесення змін до програм професійної підготовки.

Французька сторона відзначає, що всі експерти від внутрішніх військ, які брали участь у заходах проекту, виявили високий професіоналізм та мотивацію, а більшість рекомендацій, наданих європейськими експертами, знайшли підтримку української сторони та взяті до уваги з метою впровадження у діяльність внутрішніх військ.

Досвід та рекомендації європейських партнерів буде враховано при підготовці стратегічного плану розвитку внутрішніх військ на майбутні роки, а також при підготовці бюджетних пропозицій для потреб структури.

Поряд з реформуванням однією з основних цілей внутрішніх військ є вступ до FIEP (Асоціація сил поліції та жандармерії країн Європи та Середземного моря у статусі військової установи), для досягнення якої військам потрібна підтримка та досвід Національної жандармерії Франції.

Українську сторону було поінформовано з приводу позиції Надзвичайного та Повноважного Посла Французької Республіки в Україні пана Алена Ремі, який оцінив проект Twinning “Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України» як найуспішніший з проектів, що на даний час спільно реалізуються Францією та Україною.

Європейські партнери наголошують на важливості внесення змін до законодавства, яке регулює діяльність внутрішніх військ, з метою його наближення до стандартів ЄС. Можлива зміна назви внутрішніх військ, яка передбачена проектами Законів України, опрацьованими в рамках Проекту, стане потужним сигналом як для населення України, так і для європейської спільноти.

Французька сторона висловлює підтримку внутрішніх військ у їх прагненні до вступу до FIEP, у проведенні подальших реформ установи та вдосконаленні її діяльності. Висловлено сподівання на розвиток та поглиблення двостороннього співробітництва після закінчення реалізації Проекту, а також запропоновано збільшити кількість місць для стажувань представників внутрішніх військ у Франції.

Внутрішні війська запевнили французьких колег у продовженні реформування установи, незважаючи на існуючі проблеми. Разом з тим наголошено на існуючих ризиках щодо внесення змін до законодавства. Також, висловлено прагнення до започаткування нового проекту Twinning та розвитку двостороннього співробітництва з Національною жандармерією Франції.

Реалізація проекту створить передумови для адаптації законодавчої бази, яка регулює діяльність внутрішніх військ МВС України, до стандартів аналогічних формувань країн Європи, а також підвищення їх ефективності.

Зміцнення спроможності внутрішніх військ МВС України шляхом удосконалення законодавчої бази, яка регулює їх діяльність, та підвищення їх ефективності є передумовою успішності реформування структури, а впровадження набутих знань та навиків у практичну діяльність створить фундамент для майбутнього сталого розвитку системи правоохоронних органів України.

 

ДОВІДКОВО. Після першого кварталу реалізації проекту проведено 26 заходів. Заплановано проведення 51 заходу.

У заходах взяли участь 314 експертів від Української Сторони та 52 експерти від Французької (50) і Румунської Сторони (2).

Заходи проекту проводилися на базі ГУВВ, управлінь Північного, Східного, Західного та Кримського територіальних командувань, а також військових частин спеціального призначення.

4 травня 2012 року проведено засідання координаційного комітету, під час якого підведені підсумки реалізації за 1-й квартал та підкреслено важливість та актуальність проекту, зважаючи на реформування правоохоронних органів України.

16 травня 2012 року в рамках реалізації проекту Twinning у ГУВВ відбулася зустріч командувача внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенанта Сергія Ярового з керівником проекту Твінінг від Франції полковником жандармерії Філіпом Де Буазером з метою обговорення ходу реалізації проекту, результатів проведених заходів та перспектив подальшого співробітництва.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

   Опитування

   Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
   телебачення - 13.2%
   інтернет-видання - 81.6%
   офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
   друковані видання - 0%
   радіопередачі - 0%

   Всього голосів: 38
   Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00