Інституціональне забезпечення реалізації гендерної політики на центральному рівні

Формування гендерної політики покладається на державних службовців, які можуть бути спеціально призначені в своєму структурному підрозділі за подання пропозицій щодо гендерного розвитку або ж виконувати ці обов’язки за дорученням керівництва.

Державні службовці, причетні до розробки державної політики, мусять усвідомлювати відповідальність за справедливість такої політики, програм і законодавства, як для жінок, так і для чоловіків. Для повноцінного виконання цього завдання вони мають бути обізнані з гендерними питаннями та володіти навичками гендерного аналізу.

Впроваджуючи нові механізми забезпечення конституційного принципу рівноправності жінок і чоловіків, треба усвідомлювати, що створення і функціонування лише правових механізмів є недостатнім.

Для того щоб гендерна рівність стала таким же пріоритетом політики, як економічна і соціальна, необхідно щоб вона була інтегрована у всі напрями діяльності органів влади.

На національному рівні питаннями щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життя суспільства займаються:

1. Верховна Рада України, яка відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» визначає основні засади гендерної політики держави, застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також у межах, передбачених Конституцією України, здійснює парламентський контроль за виконанням законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У секретаріатах 27 комітетів Верховної Ради України призначено відповідальних за надання консультативної та методичної допомоги з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з предметів відання цих комітетів.

2. Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, приймає Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності та забезпечує його виконання, розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади щодо забезпечення гендерної рівності, організовує підготовку державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, враховує принцип гендерної рівності під час прийняття нормативно-правових актів, затверджує порядок проведення гендерно-правової експертизи.

3. Міністерство соціальної політики України, яке відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №389/2011, формує Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності, узагальнює виконання державних програм з питань гендерної рівності, здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням гендерної рівності під час вирішення кадрових питань у центральних та місцевих органах виконавчої влади, здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій з питань забезпечення гендерної рівності, вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій із забезпечення гендерної рівності та їх припинення.

При Мінсоцполітики на постійній основі діє Експертна рада з питань дискримінації за ознакою статі, яка створена з метою недопущення всіх форм дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання ґендерного насильства, протидії торгівлі людьми. Основними функціями Експертної ради є: розгляд звернень та скарг громадян з питань дискримінації за ознакою статі та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду;внесення пропозицій на засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;підготовка, в межах повноважень, висновків та пропозицій до проектів нормативно-правових актів Мінсоцполітики з питань:недопущення всіх форм дискримінації за ознакою статі; утвердження рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства;підтримки сім’ї, формування відповідального материнства та батьківства;виховання і пропаганди серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері; захисту суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі;участь у проведенні аналізу наукових та експертних досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4. Міністерство юстиції України, яке відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395/2011, проводить гендерно-правову експертизу. Гендерно-правова експертиза здійснюється щодо актів чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів, що встановлюють права, свободи та обов’язки громадян або прямо чи опосередковано впливають на реалізацією громадянами своїх прав та обов’язків.

5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який відповідно до п.13 ст.13 ЗУ «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР та ст.9 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» здійснює контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та розглядає скарги на випадки дискримінації за ознакою статі.

Національне агентство України з питань державної служби як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом у сфері управління державною службою, а також Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу приділяють досить велику увагу ознайомленню державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з концепціями гендерної рівності, гендерної політики, інститутів просування політики рівності чоловіків і жінок, гендерного політичного представництва та участі, гендерної експертизи та аналізу в державному управлінні.

Так, у 2011 році Нацдержслужбою України та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу організовано проведення дослідження, яке мало меті впровадження стандартів гендерної рівності в органах державної влади. За результатами проведеної Національною академією державного управління при Президентові України відповідної науково-дослідної роботи видано навчальний комплекс, що складається з навчальної програми, робочої навчальної програми, комплексу лекцій та тренінгів. Метою цього комплексу є здобуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування знань і умінь з використанням інноваційних підходів щодо реалізації політики гендерного партнерства, рівних прав та можливостей щодо самореалізації та самовдосконалення жінок та чоловіків, що у свою чергу, потребує нових підходів у системі державного управління.

Також у травні 2012 року в Нацдержслужбі України відбувся семінар на тему «Гендер та реформа державної служби».

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00