Super Mario

Thursday, 30 April 2020 09:42

Словник Twinning


Інструмент Twinning від А до Я

Інструмент Twinning
 

інструмент інституціональної розбудови ЄС, у рамках якого здійснюється співпраця та обмін досвідом між державними органами України та аналогічнимидержавними інституціями держав - членів ЄС з питань державного управління та адаптації національного законодавства до стандартів ЄС для досягнення обов’язкових результатів

Державні органи,
які мають право самостійно
використовувати
інструмент Twinning
  міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, що формують та реалізують державну політику у відповідних сферах державного управління
Адміністративний офіс
програми Twinning в Україні (АОП) – англ. Twinning Programme Administrative Office in Ukraine (PAO)
 

установа, що здійснює координацію підготовки та сприяє реалізації проєктів Twinning, надає консультативну та методичну підтримку державним органам щодо ініціювання, підготовки та реалізації проєктів Twinning;

наразі – Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
Національна контактна
особа Twinning – англ. Twinning National Contact Point (NCP)
 

контактна особа Адміністративного офісу програми Twinning;

наразі – Постоловська Мар’яна Миколаївна
тел.: +38 044 279 54 30, ел. пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Проєкт Twinning   обмежений часовими рамками процес впровадження інструменту Twinning у конкретному державному органі
Проєктна пропозиція Twinning   викладена за встановленими формами (українською та англійською мовами)
у письмовій та електронній формі пропозиція державного органу щодо залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning
Ініціатор проєкту Twinning   державний орган, що розробляє та подає на розгляд АОП проєктну пропозицію Twinning
Робоча група з питань координації впровадження інструменту Twinning
(Робоча група) – англ. Twinning Programme Coordination Group (TPCG)
  допоміжний орган, що утворюється із представників Національного агентства України з питань державної служби, Представництва ЄС в Україні та із залученням Міністерства закордонних справ України Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів з метою схвалення проєктних пропозицій Twinning
Twinning-контракт   договір про надання технічної допомоги ЄС, що укладається у формі, визначеній Європейською Комісією, між партнером проєкту Twinning та Представництвом ЄС в Україні за погодженням з енефіціаром проєкту Twinning та АОП
Бенефіціар проєкту Twinning   державний орган, який набув статус бенефіціара після підписання Twinning-контракту та отримання відповідного листа від Представництва ЄС в Україні
Партнер проєкту Twinning   державний орган (установа) держави - члена ЄС, що відібраний для реалізації проєкту Twinning
Керівник проєкту Twinning
від держави-члена ЄС – англ. Member State Project Leader (MS PL)
 

державний службовець або прирівняна до державного службовця особа, що працює в державному органі (установі) держави - члена ЄС, здійснює разом із керівником проєкту Twinning від України загальне керівництво роботою з підготовки та реалізації проєкту Twinning і несе відповідальність за досягнення його обов’язкових результатів

Керівник проєкту Twinning
від України – англ. Beneficiary Country Project Leader (BC PL)
  особа, що займає посаду не нижче заступника керівника бенефіціара, який разом з керівником проєкту Twinning від держави - члена ЄС здійснює загальне керівництво роботою з підготовки та реалізації проєкту Twinning і несе відповідальність за досягнення його обов’язкових результатів
Детальне технічне завдання проєкту Twinning – англ. Twinning Fiche   документ, в якому описується поточна ситуація у відповідній сфері, законодавче та інституційне забезпечення, визначаються мета, цілі, обов’язкові результати, індикатори їх досягнення, орієнтовний бюджет та компоненти проєкту Twinning, роль керівника проєктуTwinning від України та партнера постійного радника проєкту Twinning

Постійний радник проєкту Twinning – англ. Resident Project Advisor (RTA)

  державний службовець або представник державного органу - громадянин однієї з держав - членів ЄС, який відряджається до бенефіціара для координації заходів на період реалізації проєкту Twinning

Звіти:

Буклети:

Для Постійних радників проєкту Twinning:

Події:

20_years_of_Twinning.pdf
EUD_-_Coordination_of_Twinning_and_the_challenges_ahead.pdf
Evaluation_of_the_Twinning_instrument.pdf
First_lessons_learnt.pdf
Public_administration_Reform_in_Ukraine.pdf
Public_Administration_ReformPAR_mainstreaming.pdf
Support_to_Public_Administration_Reform_in_Ukraine.pdf
The_role_and_the_keys_for_projectCus_success.pdf

Корисні покликання:

Як показує практика, у ході реалізації проєктів Twinning перед бенефіціарами проєктів Twinning постають такі виклики:

 • різниця культурних традицій, зокрема, культури державного управління в Україні та країнах-членах ЄС;
 • недостатнє розуміння суті проєктів Twinning, їх відмінності від традиційних проєктів технічної допомоги ;
 • недостатнє знання англійської мови;
 • на етапі підготовки контракту недостатньо продумано графік заходів (навчальні візити найкраще планувати на другу половину етапу реалізації проєкту);
 • недоліки організації спільної роботи експертів ЄС та експертів бенефіціара проєкту Twinning.

Рекомендації від органів державної влади, що вже мали практику впровадження проєктів Twinning:

 • при ініціюванні проєкту необхідне зацікавлення та підтримка вищого керівництва органу державної влади, який планує впровадження інструменту Twinning;
 • необхідно чітко визначити актуальність завдань, включених до проєкту;
 • завдання в рамках проєкту мають бути такими, що об’єктивно можуть бути завершені за час реалізації проєкту;
 • основні завдання, які ставляться в рамках проєкту Twinning, повинні відповідати вимогам законодавства ЄС та передовій практиці держав-членів ЄС;
 • необхідно мати вичерпну інформацію щодо потенційних партнерів за проєктом (наявність відповідного досвіду та кваліфікованих експертів за напрямками проєкту). Особливу увагу звернути на вибір постійного радника проєкту (професіоналізм, особисті якості);
 • звернути особливу увагу на підбір керівників компонентів проєкту Twinning з боку органу державної влади України;
 • проводити попередню підготовку постійного радника проєкту і ключових учасників проєкту з боку держав-членів ЄС щодо українських правил і процедур:

1) структури, повноважень та ієрархії органів державної влади;
2) статусу нормативно-правових актів;
3) правил і процедур прийняття рішень;
4) внутрішніх процедур органу-бенефіціара.

Twinning

Twinning є особливою формою технічної допомоги, у рамках якої відбувається співпраця між органами державної влади та аналогічними державними інституціями держав-членів ЄС, спрямованою на досягнення спільними зусиллями поставлених цілей.

Довідково: у 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн-кандидатів на вступ до ЄС для підтримки їхньої інтеграції. За час застосування інструменту Twinning у країнах-кандидатах було реалізовано близько 2 тисяч проєктів Twinning.  

Основні характеристики інструменту Twinning:

 • Учасники: міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, що формують та реалізують державну політику у відповідних сферах державного управління;
 • Тендерна процедура: конкурентність під час відбору установи-партнера з держав–членів ЄС;
 • Часові рамки: період підготовки проєкту Twinning (від розробки проєктної пропозиції до підписання контракту) в середньому складає 1 – 1,5 роки, а період реалізації 1 – 2 роки;
 • Фінансування: проєкти Twinning мають характер грантової допомоги Європейської Комісії та реалізуються відповідно до встановлених процедур і правил.

В рамках реалізації проєктів Twinning можна виділити три основні компоненти: 

 • законодавчий – допомога органу-бенефіціару в розробленні та перегляді чинного законодавства (перегляд нормативно-правових актів та підготовка пропозицій щодо внесення змін до українського законодавства відповідно до європейських стандартів; порівняльний аналіз національного та європейського законодавства); 
 • підвищення інституційної спроможності – здійснення європейськими експертами функціонального обстеження та/або порівняльного аналізу наявної інституційної структури державного органу;
 • підвищення кваліфікації кадрів органу-бенефіціара – проведення семінарів та тренінгів іноземними експертами, здійснення навчальних візитів та стажувань представників українського державного органу, проведення конференцій, круглих столів тощо.

Переваги інструменту Twinning:

 • не є класичною технічною допомогою, адже не просто надає експертну підтримку, а являє собою форму партнерства та адміністративного співробітництва у конкретній сфері;
 • підтримує інституційну й структурну реформи шляхом надання експертної оцінки та консультування у відповідній сфері державного управління, забезпечує навчання персоналу ефективним методам та процедурам роботи, допомагає в розробленні законодавства та його наближенні до acquis communautaire;
 • наявність «лідерів проєктів» як з європейської, так і з української сторін (здійснюють загальну координацію проєкту) та постійного радника проєкту (здійснює координацію заходів в рамках проєкту на місці), відряджений на час реалізації проєкту до країни-бенефіціара;
 • основоположним принципом є «спільна відповідальність» бенефіціара проєкту Twinning та відповідної структури країни-партнера за досягнення визначених результатів проєкту;
 • системи держав–членів ЄС не копіюються, а адаптуються для ефективного функціонування в Україні.

Етапи УКР 

 Порядок затвердження проєктних пропозицій:

1. Інформування: Адміністративний офіс програми Twinning (далі – АОП) інформує щороку до 15 травня  державні органи про можливість залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning.

2. Подання проєктних пропозицій: У разі наявності зацікавленості ініціатор проєкту Twinning готує і подає щороку до 15 липня АОП проєктну пропозицію Twinning за формами українською та англійською мовами;

3. Оцінка АОП: АОП здійснює аналіз та оцінку поданих проєктних пропозицій, у тому числі з урахуванням спроможності державного органу (установи) реалізувати проєкт;

4. Оцінка Представництва ЄС: Опрацьовані АОП проєктні пропозиції подаються на розгляд і схвалення Представництву ЄС в Україні. Це сприяє запровадженню системного підходу до щорічного програмування, ідентифікації та регулярному моніторингу проєктів Twinning;

5. Оцінка Робочої групи: З метою забезпечення координації впровадження інструменту Twinning, а також об’єктивності, прозорості та урахування інтересів усіх зацікавлених сторін, схвалений перелік проєктних пропозицій виноситься на Розгляд робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning (представників Офісу Президента України, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України та Представництва ЄС в Україні);

6. Затвердження: Робоча група з питань координації впровадження інструменту Twinning затверджує перелік проєктних пропозицій та на його підставі складає робочий план проєктів.

Після затвердження проєктної пропозиції Twinning:

1. Відповідний орган державної влади спільно із Представництвом ЄС та за підтримки АОП із залученням іноземних експертів (у разі потреби) розпочинає підготовку детального технічного завдання проєкту Twinning, в якому визначаються мета, цілі, результати проєкту та заходи щодо їх досягнення, основні компоненти проєкту;

2. Наступним кроком є відбір та оцінка пропозицій від держав-членів ЄС, які зацікавлені бути партнером українського органу в рамках реалізації проєкту Twinning;

3. Після того як партнера(ів) з європейської сторони обрано, розпочинається підготовка Twinning-контракту – угоди, яка визначає остаточні результати реалізації проєкту, заходи для їх досягнення (із зазначенням строку і критеріїв виконання) та обов’язки кожної зі сторін;

4. Після того, як контракт підписано, партнери переходять до стадії безпосереднього впровадження проєкту,
а ініціатор проєкту Twinning набуває статусу бенефіціара проєкту Twinning;


5. З метою здійснення контролю за реалізацією проєкту Twinning бенефіціар утворює наглядовий комітет, на засіданні якого розглядаються щоквартальні та підсумкові (за результатами реалізації проєкту) звіти.

Деталі подальших етапів реалізації проєкту Twinning передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 663) «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проєктів Twinning».

Процедури та вимоги щодо підготовки проєктних пропозицій Twinning

Проєктна пропозиція заповнюється відповідно до встановленого зразка (українською та англійською мовами), повинна містити інформацію про орган-бенефіціар та короткий опис майбутнього проєкту (назва, загальна мета, завдання, обов'язкові результати, проблема, на розв'язання якої спрямований проєкт) з урахуванням вимог до заповнення форм проєктних пропозицій.

Проєктна пропозиція Twinning готується з урахуванням:

 • зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, у тому числі в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
 • пріоритетних напрямів діяльності ініціатора проєкту Twinning; 
 • стратегічних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги на середньостроковий період;
 • інституційної спроможності ініціатора проєкту Twinning виконувати взяті на себе зобов’язання щодо реалізації проєкту Twinning, у тому числі наявності необхідних ресурсів;
 • проєктів міжнародної технічної допомоги, у тому числі тих, реалізація яких завершена, у сфері державного управління, в якій передбачається реалізація проєкту Twinning.

Для реалізації проєкту Twinning бенефіціару проєкту необхідно:

 • забезпечити постійного радника проєкту офісним приміщенням, оснащеним меблями, комп'ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет, засобами міжнародного телефонного (у тому числі факсимільного) та електронного зв'язку, копіювальною технікою;
 • надати приміщення для проведення тренінгів, семінарів,  конференцій, інших заходів у рамках проєкту.

Європейською Комісію фінансуються:

 • робота та перебування постійного радника проєкту в країні-бенефіціарі;
 • робота короткострокових експертів;
 • витрати на підготовку та реалізацію проєкту;
 • публічні заходи в країні-бенефіціарі: семінари, круглі столи, конференції (частково);
 • навчальні візити;
 • витрати на усний та письмовий переклади;
 • витрати на аудит;
 • в окремих випадках – спеціалізоване обладнання.

Крім того, бенефіціар проєкту Twinning для успішної реалізації проєкту має забезпечити проєкт відповідними кадровими ресурсами (призначити керівника проєкту, партнера постійного радника проєкту, створити робочі групи з питань підготовки та реалізації проєкту).

On December 6, 2019 at the National Agency of Ukraine on Civil Service (NACS) the Coordination Group Meeting on Twinning and TAIEX Instruments Implementation in Ukraine was held.      

In welcoming speech the First Deputy Head of the NACS Volodymyr Kuprii underlined that the implementation of the institutional building instruments Twinning and TAIEX in Ukraine is a key to the effective implementation of strategic reforms and adaptation of Ukrainian legislation to European norms and standards.

Head of Cooperation of the Delegation of the European Union to Ukraine Stefan Schleuning stressed that in order to make effective use of Twinning and TAIEX, it is necessary to formulate a single strategic vision for the functioning of institutional development instruments.

In addition, Senior Consultant of the Twinning Coordination Division Mariana Postolovska presented the Twinning Work Plan, that include 69 Twinning Projects (53 – completed, 3 – on the stage of implementation, 13 – on the stage of the development of the Twinning Fiche and 1 – of the stage of call for proposals). As well as Head of the TAIEX Coordination Division Anastasiia Pidhorna outlined the results of the European Commission's Technical Assistance in the framework of TAIEX for 2020.

Representatives of the Twinning Programme Administration Office and EU Delegation to Ukraine presented the main results of the Twinning project proposals received from the government authorities in the framework of Annual Programming Procedure, as well as the draft Plan of Involvement of the European Commission's Technical Assistance in the framework of TAIEX (hereinafter " Plan of Involvement") developed on the basis of proposals provided by government authorities.

At the framework of the meeting it also presented new opportunities for cooperation within the TAIEX instrument in the form of job shadowing (internships) for civil servants in EU institutions.

Representatives of the National Agency of Ukraine on Civil Service, Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union, Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and EU Delegation to Ukraine took part in the Coordination Group Meeting.

 For reference:

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedure for Initiating, Preparation and Implementation of Twinning” as of October 11, 2017 No 700 (in edition of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on August 22, 2018 No 663) the NAUCS coordinates implementation of the EU institutional building instrument Twinning in Ukraine. Moreover, according to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedure of the Preparation, Approbation and Implementation of the Plan of Involvement of the European Commission`s External Assistance within the framework of TAIEX” as of January 13, 2016 No 32 the NAUCS is a national coordinator of institutional building instrument TAIEX implementation.

On December 2, the Government House hosted a Working Meeting of Coordinators and Advisers on Equal Rights and Opportunities for Women and Men on Gender Policy Priorities.

With welcoming speech Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration Dmytro Kuleba referred to the meeting participants and outlined the priorities of the state gender policy.

Representatives of the ministries and other public authorities dealing with gender issues presented their achievements and outlined further steps towards the implementation objectives and activities of the state gender policy.

First Deputy Head of the Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union Yuliia Lykhach informed about the activities of NACS in the field of gender equality, and noted that further priorities are to ensure gender parity in the civil service, to improve the system of collecting gender disaggregated indicators, as well as enhancing the competences of civil servants in implementing gender policy.

On 7-8 November, 2018 in Prague (Czech Republic) the 15th meeting of the Eastern Partnership Panel on Governance and Public Administration Reform under the Multilateral Platform 1 on Strengthening Institutions and Good Governance “Better Services to Citizens and Businesses through Simplification of Administrative Procedures and Rationalization of Public Administration” took place.

The regular Panel meeting was organized by the European External Action Service in joint cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic in order to discuss the issues of accountability in the area of public administrations, improvement of the procedure of public services delivery in the Eastern Partnership countries through simplification of administrative procedures and rationalization of public administration, as well as implementation of gender mainstreaming and gender-responsive budgeting within public administration reform efforts.

Within the framework of the opening remarks session the Head of Division EURCA EAST 1, Eastern Partnership, Regional Cooperation and OSCE, European External Action Service Ms. Audrone PERKAUSKIENE, Head of Unit C.1 – Georgia, Moldova and Cross-border Cooperation, European Commission (DG NEAR) Mr. Mathieu BOUSQUET, Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Mr. TOMÁŠ PETŘÍČEK and the representative of the Czech Republic – special representative for Eastern Partnership Ms. Jana ŠINDELKOVÁ greeted all the participants on the meeting opening and underlined that the activities organized within the framework of the EU Initiative “Eastern Partnership” are the unique opportunity for exchange of best practices in the context of priority reforms implementation. Furthermore, the effectiveness of cooperation aimed at achieving common goals, in accordance with the principles of international law and fundamental values, the formation of a politically neutral and accountable civil service was emphasized.

While considering the issue of accountability of public administrations the First Deputy Director of the Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union Ms. Yuliia LYKHACH presented experience and the main outcomes of implementation of civil service reform and optimization of the system of central executive authorities in Ukraine. Furthermore, the main priorities of Ukraine in the context of cooperation with the EU Initiative “Eastern Partnership” were outlined and main activities foreseen for 2018 within the Panel were announced.

During the meeting participants learned the experience of Estonia, the Republic of Moldova and the best practices of the Azerbaijan and the Czech Republics in the area of administrative, including electronic, services delivery procedure and the functioning of one-stop-shops centers that will contribute to improving the quality and availability of public services for citizens. Director of the Department (Center) for Administrative Services Delivery Executive Body of Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), Head of the All-Ukrainian Association of Centers for Administrative Services Delivery Ms Nataliia SHAMRAI presented the relevant experience of Ukraine on administrative services delivery.

Within the discussion on gender mainstreaming, the main recommendations and approaches to gender-oriented budgeting in the area of public administration reform were considered. The national consultant of UN-Women on gender equality and reforms to support the Office of the Vice Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine Ms Natalia Chermoshentseva presented Ukraine’s experience in providing gender equality in the civil service and implementation of gender-based budgeting.

Moreover, during the first day of the event the main achievements of the Work Programme of the Multilateral Platform 1 for 2018-2019 in accordance with the “20 Deliverables of the EU initiative “Eastern Partnership” till 2020” were considered as well as the priority areas of activity were identified.

During the second day of the event all the participants visited the municipality of Hradec Kralove in order to discuss the principles of interaction between local, regional and national levels in the context of the implementation of public administration the reform.

Representatives of the EU initiative “Eastern Partnership” member states, EU member states government authorities and public participated in the Panel.

 

For reference: since 2011, Ukraine, with the direct participation of NAUCS, actively participates in the activities of the Eastern Partnership Panel on Governance and Public Administration Reform and regularly attends the Panel meetings and events organized by the Eastern Partnership countries. Such cooperation contributes to the implementation of the NAUCS tasks, in particular, to ensure the formation and realization of a single state policy in the area of civil service, including the implementation of functional management of the civil service, the development of measures to improve the efficiency of the civil service, etc.

Activities of the Panel are aimed at the following directions:

 • “Civil service, state authorities and their functions (human resource management, common principles of recruitment and civil service, legislation)”;
 • “Transparency, e-government and data protection”;
 • “Decentralization of local/regional state bodies”;
 • “Effective management of technical assistance” (since 2012 Ukraine is the leading country).

On June 26, 2018 at the premises of the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection the Fifth Steering Committee Meeting of the Twinning project “Approximation of Ukrainian legislation with the EU in the field of plant protection products and plant health and strengthening associated inspection and laboratory services” was conducted.

The Project is implemented in joint cooperation with the State Plant Protection Service of Latvia, Federal Ministry of Food and Agriculture of Germany, Julius Kühn-Institute (Germany), State Plant Service of Lithuania under the Ministry of Agriculture.

The overall objective of the Project is creation of legislative and managerial frameworks for the proper use of plant protection products and the improvement of (accompanying) relating inspections and laboratory systems in accordance with the requirements of the EU.

Head of the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection, BC Project Leader Volodymyr Lapa in his opening remarks underlined the need for further harmonization of the Ukrainian legal base in accordance with the EU standards as well as proposed to approve the of the Minutes of the Fourth Steering Committee Meeting.

Resident Twinning Advisor Raivis Grosbardis presented the fifth quarterly report of the Project as well as made a brief overview of the work, identifying plans for the next reporting period. In particular, it was noted that during the reporting period (March–May, 2018), 10 expert missions were executed as well as one internship for laboratory specialists and two internships for specialists of the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection in the areas of monitoring of harmful organisms and plant health were carried out. Furthermore, it was proposed to print methodological recommendations on the phytosanitary monitoring for phytosanitary inspectors as an expense within the Visibility Budget Line.

Chief Specialist of the Plant Protection Division, RTA Counterpart Oksana Orlova presented a brief report on the results of study visits of representatives of the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection to Lithuania and Latvia that were organised within the framework of the Twinning project.

Director of the State Plant Protection Service of Latvia, MS Project Leader Kristine Lifanova and Deputy Director of the Phytosanitary Safety, Control in the Seed Area Department – Head of the Phytosanitary Safety Administration, BC Project Coordinator Vadym Chaikovskyi expressed the proposal of the Project prolongation due to the necessity to support the beneficiary with further harmonisation of the legal framework within the scope of the Component 1.

As a result of the meeting, the minutes of the Fourth Steering Committee Meeting and the fifth quarterly report of the Project were approved.

Representatives of the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection and Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine also took part in the event. On behalf of the Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union the Head of the TAIEX Coordination Division of the Projects Management Unit Olena Rachynska attended the event.

 

For reference:

according to the Resolution of the Cabinet of Ukraine “On Approval of the Procedure for Initiation, Preparation and Implementation of the Twinning Projects” as of 11 October, 2016 No 700 the National Agency of Ukraine on Civil Service coordinates the implementation of the institution building instrument of the European Union Twinning in Ukraine. Furthermore, in accordance with relevant legal acts the National Agency of Ukraine on Civil Service is the coordinator of institution building instrument TAIEX implementation in Ukraine. In order to provide effective coordination of Twinning and TAIEX the Twinning Program Administration Office in Ukraine was established, its functions are performed by the Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union.

Monday, 05 February 2018 00:00

Інформаційні матеріали

Для допомоги декларантам під час чергового етапу е-декларування Національне агентство з питань запобігання корупції 12 лютого 2019, розпочинає безкоштовний навчальний онлайн-курс «Декларуй доброчесно!».

Програма курсу та реєстрація  за посиланням:  goo.gl/423CoV

 

Навчальний онлайн-курс “Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики” 

З метою удосконалення отриманих базових знань про конфлікт інтересів пропонуємо пройти поглиблений онлайн-курс: «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», який покликаний підвищити ефективність виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень з урахуванням тих помилок та проблемних питань, які були виявлені під час правозастосовної практики. 

Інформацію щодо реєстрації див. тут

 

Звернення за роз’ясненням щодо наявності/відсутності конфлікту інтересу

 

Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції: Лекційні матеріали до тренінгового навчального курсу для працівників державних органів та посадовців місцевого самоврядування

 

Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка.– К. : Москаленко О. М., 2019. – 464 с.

Книга є практичним посібником з питань кримінально-правової кваліфікації та досудового розслідування корупційних злочинів і злочинів, пов’язаних з корупцією.

Цю книгу було створено за підтримки Європейського Союзу в межах проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади».

Книга розрахована на детективів Національного антикорупційного бюро України, слідчих Державного бюро розслідування і Національної поліції, прокурорів і суддів, а також адвокатів, посадових та службових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, державних податкової, митної, аудиторської служб, служби фінансового моніторингу та ін. Може бути корисною для студентів і слухачів освітньокваліфікаційного рівня «магістр» за напрямами підготовки «правознавство» і «правоохоронна діяльність», аспірантів та викладачів юридичних вищих закладів освіти, науковців.

 

 

 

Page 1 of 9