Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

 

Підвищення кваліфікації – набуття державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами місцевих рад нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

Підвищення кваліфікації здійснюється закладами освіти, установами, організаціями, які мають право надавати відповідні освітні послуги, незалежно від форми власності.

За тривалістю та інтенсивністю програми підвищення кваліфікації поділяються на:

 • довгострокові(професійні (сертифікатні)) програми підвищення кваліфікації обсягом не менше двох кредитів ЄКТС;
 • короткострокові програми обсягом 0,2 – 1 кредит ЄКТС.

За змістом програми підвищення кваліфікації поділяються на:

 • загальні програми – програми, які охоплюють загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями;
 • спеціальні програми – програми, які охоплюють питання функціонування та основних напрямів діяльності окремого державного органу, органу місцевого самоврядування.

Програми підвищення кваліфікації можуть передбачати очну (денну або вечірню), дистанційну та змішану (очну та дистанційну з використанням спеціальних інтернет-платформ, веб-сайтів тощо) форми навчання.

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами є обов’язковим:

1) для державних службовців:

 • вперше призначених на посаду державної служби, зокрема на посаду державної служби категорій “А” та “Б”, протягом року з дня їх призначення на посаду;
 • які займають посади державної служби, не рідше одного разу на три роки;

2) для посадових осіб місцевого самоврядування:

 • вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування, протягом року після призначення;
 • вперше обраних на виборну посаду, протягом року після набуття повноважень;
 • призначених на посаду в органи місцевого самоврядування, не рідше одного разу на три роки;
 • обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень;

3) для голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників не рідше одного разу на три роки.

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами є обов’язковим для:

 • державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (крім визначених в абзаці третьому цього пункту) не рідше одного разу на три роки;
 • посадових осіб місцевого самоврядування, обраних на виборну посаду на місцевих виборах, обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше двох разів протягом строку здійснення повноважень;
 • депутатів місцевих рад не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень.

За результатами підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) програмами, за умови їх успішного виконання, видається сертифікат про підвищення кваліфікації, а за короткостроковими програмами – відповідний документ про підвищення кваліфікації.

 

Завантажити прикріплення:

 

Перелік нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів щодо обсягів державного замовлення на підвищення кваліфікації у 2019 році:

 

Перелік загальних нормативно-правових актів:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил» (із змінами та доповненнями);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 809);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 509)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (із змінами та доповненнями);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» (із змінами та доповненнями);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»;
 • Наказ НАДС від 23 травня 2014 року № 71 «Про затвердження форми примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції та примірного акта наданих послуг»;
 • Наказ НАДС 30 березня 2015 року № 65 «Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за № 422/26867 (із змінами, внесеними згідно з наказом НАДС від 11 квітня 2016 року № 74);
 • Наказ НАДС від 17 квітня 2015 року № 81 «Про затвердження Порядку погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 525/26970;
 • Нака НАДС 13 квітня 2016 року № 79 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розробки типових програм тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів»;
 • Наказ НАДС від 12 квітня 2017 року № 80 «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 619/30487 (із змінами, внесеними згідно з наказами НАДС від 25 вересня 2018 року № 226-18, від 09 квітня 2019 року № 66-19);
 • Наказ НАДС 19 квітня 2017 року № 86 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 року за № 832/30700;
 • Наказ НАДС 23 травня 2017 року № 108 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»;
 • Наказ НАДС 20 квітня 2018 року № 93/1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця»;
 • Наказ НАДС від 13 липня 2018 року № 174-18 «Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2018 року за № 899/32351 (із змінами, внесеними згідно з наказом НАДС від 09 квітня 2019 року № 66-19);
 • Наказ НАДС від 16 квітня 2017 року № 70-19 «Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акта наданих послуг»:
  • додатки до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування: додатки 1, 1.1; додатки 2, 2.1; додаток 3; додаток 4;
  • додаток до примірної додаткової угоди до державного контракту: додаток 1;
  • додатки до примірного акту наданих послуг: додаток 1; додаток 2;
 • Лист НАДС від 16 січня 2014 року № 278/70-14 щодо роз’яснення порядку отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з підвищення кваліфікації державних службовців у галузі знань «Державне управління».

 

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!