Сучасна ґендерна політика України

   Інституційний механізм  
 
  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
 
    Верховна Рада України (далі – ВРУ) є законодавчим органом України, у повноваженнях якого зосереджена вся законотворча робота, зокрема, у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також питання ратифікації міжнародних договорів. Саме ВРУ має функції з формування державної ґендерної політики у всіх сферах суспільного життя.  
    Повноваження

1)визначає основні засади ґендерної політики держави; 

2)застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

3)здійснює парламентський контроль за виконанням законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
 
   

Наразі питання реалізації ґендерної політики знаходяться у 2-х комітетах:

1.Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

2.Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Підкомітет з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та ґендерної політики.
 
    Одним з інституціональних механізмів формування ґендерної політики є Парламентські слухання.  
 
  УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ  
 
     Повноваження 1) у рамках здійснення контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина здійснює контроль за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

2) розглядає звернення про випадки дискримінації за ознакою статі та насильства за ознакою статі; у щорічній доповіді висвітлює питання дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та насильства за ознакою статі.

 
    Консультативна рада при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини  
    Важливою складовою взаємодії Уповноваженого ВРУ з прав людини з громадянським суспільством є діяльність консультативно-дорадчих органів. Наказом №122.15/19 від 20 грудня 2019 р. була створена Консультативна рада при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, затверджено її положення та склад, а також відмінено дію наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 10.07.2012 № 6/8-12 «Про створення консультативної ради». Серед членів/членкинь Консультативної ради 20 чоловіків і 1 жінка.   
    Координаційна рада з питань недискримінації та ґендерної рівності  
    Наказом 40/02-18 від 7.08.2018 було утворено Координаційну раду з питань недискримінації та ґендерної рівності. Її було утворено з метою розроблення законодавчих пропозицій та надання консультативної і експертної підтримки у сфері запобігання та протидії дискримінації та забезпечення ґендерної рівності.  
       
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
       
    У системі органів виконавчої влади вищим органом у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є Кабінет Міністрів України (далі – КМУ).  
     Повноваження

- забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства; 

-приймає Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та забезпечує його виконання; 

-розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 

-спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади щодо забезпечення ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 

-організовує підготовку державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; 

-враховує принцип ґендерної рівності при прийнятті нормативно-правових актів; 

-затверджує порядок проведення ґендерно-правової експертизи; 

-здійснює інші повноваження у цій сфері, передбачені законодавством України.
 
    Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України  
   

У 2017 р. вперше питання ґендерної рівності отримало підтримку на найвищому політичному рівні. Так, з 1 березня 2017 р. Уряд поклав обов’язки з реалізації державної політики у цій сфері на віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Дану практику продовжено й для координації роботи центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у сфері ґендерної політики. КМУ постановою від 26 березня 2020 року № 274 «Про визначення питань, що належать до компетенції віце-прем’єр-міністрів України» визначив перелік питань, що належать до компетенції Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема і щодо ґендерної політики:

 • провадження державної політики забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
 • координації взаємодії центральних органів виконавчої влади в рамках забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
 
    Урядовий уповноважений з питань ґендерної політики  
    Для посилення координації роботи органів виконавчої влади, а також для практичного впровадження принципу ґендерної рівності у всі сфери життя суспільства Уряд своєю постановою від 7 червня 2017 року № 390 запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики (далі – Урядовий уповноважений) та затвердив відповідне Положення. Своєю діяльністю Урядовий уповноважений сприяє координації дій із впровадження центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування рекомендацій міжнародних інституцій з прав людини та рекомендацій і зауважень міжнародних моніторингових місій та міжнародних організацій, забезпечує інформування громадськості через засоби масової інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також про прийняття КМУ рішень із зазначених питань.  
    Міжвідомча рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  
    З метою координації роботи у сфері ґендерної політики, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми постановою КМУ від 05 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» було утворено Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.  
    Комісія з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  
    З метою забезпечення узгоджених дій органів виконавчої влади з питань проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства утворено Комісію з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Постанова КМУ від 02 вересня 2020 р. № 784).  
       
  МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
 
    Спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, відповідно до законодавства, наразі визначено Міністерство соціальної політики. Так, 17 червня 2015 року постановою КМУ № 423 «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України» було затверджено Положення про Мінсоцполітики.  
     Повноваження

- розробляє заходи, спрямовані на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства

-формує Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності

-узагальнює виконання державних програм з питань ґендерної рівності

-здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за дотриманням ґендерної рівності під час вирішення кадрових питань у центральних і місцевих органах виконавчої влади

-організовує навчання державних службовців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

-здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій щодо забезпечення ґендерної рівності 

-організовує в установленому порядку проведення наукових та експертних досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

-проводить моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя суспільства 

-вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх припинення.
 
       
  МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство юстиції, відповідно до статті 4 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997 «Питання проведення ґендерно-правової експертизи» здійснює проведення ґендерно-правової експертизи законодавства та проєктів нормативно-правових актів, а також антидискримінаційну експертизу.  
       
  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство внутрішніх справ України активно залучене до процесу виконання основних міжнародних зобов’язань України щодо утвердження ґендерної рівності та є одним з основних суб’єктів реалізації ґендерної політики в Україні з питань боротьби із сексуальними домаганнями, попередження домашнього насильства, жорстоким поводженням з дітьми, протидії торгівлі людьми, а також відповідає за прийняття та розгляд скарг на факти дискримінації за ознакою статі. МВС є одним із перших відомств, де в апараті створено уповноважений підрозділ з дотримання гендерної рівності, внесені зміни до функціональних обов’язків керівників всіх рівнів органів системи МВС у частині дотримання принципу рівних прав та обов'язків жінок і чоловіків.  
       
  НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  
       
   

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі, зокрема:

забезпечення підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з урахуванням сучасних міжнародних документів та рекомендацій міжнародних моніторингових органів та включення їх до професійних, короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з подальшою організацією відповідного навчання;

щоквартальний збір інформації щодо чисельності державних службовців (наказ НАДС від 20.05.2020 р. № 80-20 «Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.06.2020 р. за № 484/34767), що передбачає збір та обробку інформації щодо чисельності державних службовців за статтю та віковою групою, за категоріями та підкатегоріями посад державної служби тощо.
 
       
  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство фінансів включило ґендерне бюджетування до Стратегії управління державними фінансами на 2017-2021 рр., а у січні 2019 р. ухвалило «Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі». Цей документ може бути застосований головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими учасниками бюджетного процесу для врахування ґендерних аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм.  
       
  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство економіки України сприяє розвитку жіночого підприємництва в Україні. Для цього в Офісі з просування експорту створено Платформу #SheExports. Мета платформи – сприяти розширенню економічних можливостей жінок в Україні та промотувати українських жінок в бізнесі, жінок-підприємців та жінок-експортерів.  
       
  МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство розвитку громад та територій у січні 2018 р. прийняло Кодекс рівних можливостей і наразі проходить оцінку спроможності реалізації державної ґендерної політики та недискримінації.  
       
  МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство закордонних справ приєдналося до міжнародного руху за ґендерну рівність HeForShe і провело ґендерний аудит всередині структури.  
 
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 
    Міністерство освіти і науки започаткувало проведення антидискримінаційної експертизи проєктів підручників.  
 
  МІНІСТЕРСТВО ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  
 
    Міністерство тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб провело ґендерну оцінку центрального апарату.  
 
  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
 
    Міністерство культури та інформаційної політики виготовило та презентувало відеоролики «В професії всі рівні».  
 
  ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
 
    Повноваження

1) забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі;

2) здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

3) створюють умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків;

4) провадять просвітницьку діяльність з питань ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

5) співпрацюють з громадськими об’єднаннями щодо забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

6) подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

7) здійснюють збір і поширення інформації про насильство за ознакою статі, а також про загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб;

8) беруть участь у підготовці фахівців з питань реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії  насильству за ознакою статі;

9) сприяють науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень;

10) дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;

11) здійснюють позитивні дії.

 
   

Серед положень Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», міститься норма (стаття 12 Закону), яка вказує на те, що формування та реалізація ґендерної політики в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечується роботою: 

 • уповноважених осіб (координаторів); 
 • радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
 • консультативно-дорадчих органів; 
 • відповідальних структурних підрозділів.
 
    Уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  
   

Виконання обов’язків уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі покладається на одного із заступників міністра, заступника керівника іншого органу виконавчої влади, які у межах своїх повноважень організовують роботу відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо: 

 • урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності; 
 • проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу, що складаються на відповідній території чи в галузі; 
 • координації заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторингу їх реалізації на місцевому рівні; 
 • співробітництва з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями, узагальнення інформації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотримання рівності жінок і чоловіків, ситуації у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, та спільного вироблення шляхів усунення дискримінації за ознакою статі; 
 • здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації усіх форм дискримінації за ознакою статі; 
 • вжиття заходів, спрямованих на формування ґендерної культури населення; 
 • організації прийому громадян з питань дискримінації за ознакою статі; 
 • розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також з питань вчинення насильства за ознакою статі, вивчення причин, що його зумовлюють, та повідомлення про них правоохоронним органам згідно із законодавством; 
 • навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань ґендерної проблематики, спрямованого на розвиток відповідних навичок під час реалізації функцій і завдань у цій сфері, надання допомоги та захисту постраждалим особам; 
 • вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі.

Відповідно до статей 12 та 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005року № 2866-IV уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у НАДС визначено Голову НАДС Наталію Алюшину.

 
    Радники із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  
   

Серед завдань радників із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

 • підготовка пропозицій до розроблених проєктів нормативно-правових актів, а також участь в їх розробці; 
 • аналіз стану дотримання ґендерної рівності під час вирішення у відповідному органі кадрових питань із урахуванням при цьому показника пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі; 
 • вивчення потреби та можливості застосування, а також припинення позитивних дій – спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України;
 • підготовка методичних рекомендацій щодо організації діяльності органу з урахуванням Національного плану дій щодо впровадження ґендерної рівності;
 • участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, міжвідомчих організаційних заходів, присвячених цим питанням; 
 • вивчення зарубіжного досвіду та підготовка пропозицій щодо доцільності його застосування в роботі органу тощо.
 
 
  МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
 
    Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції відповідно до абзаців 2-13 статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» теж наділені повноваженнями із забезпечення дотримання рівності чоловіків і жінок. В обласних державних адміністраціях та об’єднаних територіальних громадах повинні бути призначені уповноважені особи (координатори), прийняті відповідні політики та процедури задля реалізації політики рівних прав та можливостей та протидії дискримінації.  
 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Сучасна ґендерна політика України

   Інституційний механізм  
 
  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
 
    Верховна Рада України (далі – ВРУ) є законодавчим органом України, у повноваженнях якого зосереджена вся законотворча робота, зокрема, у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також питання ратифікації міжнародних договорів. Саме ВРУ має функції з формування державної ґендерної політики у всіх сферах суспільного життя.  
    Повноваження

1)визначає основні засади ґендерної політики держави; 

2)застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

3)здійснює парламентський контроль за виконанням законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
 
   

Наразі питання реалізації ґендерної політики знаходяться у 2-х комітетах:

1.Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

2.Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Підкомітет з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та ґендерної політики.
 
    Одним з інституціональних механізмів формування ґендерної політики є Парламентські слухання.  
 
  УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ  
 
     Повноваження 1) у рамках здійснення контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина здійснює контроль за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

2) розглядає звернення про випадки дискримінації за ознакою статі та насильства за ознакою статі; у щорічній доповіді висвітлює питання дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та насильства за ознакою статі.

 
    Консультативна рада при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини  
    Важливою складовою взаємодії Уповноваженого ВРУ з прав людини з громадянським суспільством є діяльність консультативно-дорадчих органів. Наказом №122.15/19 від 20 грудня 2019 р. була створена Консультативна рада при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, затверджено її положення та склад, а також відмінено дію наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 10.07.2012 № 6/8-12 «Про створення консультативної ради». Серед членів/членкинь Консультативної ради 20 чоловіків і 1 жінка.   
    Координаційна рада з питань недискримінації та ґендерної рівності  
    Наказом 40/02-18 від 7.08.2018 було утворено Координаційну раду з питань недискримінації та ґендерної рівності. Її було утворено з метою розроблення законодавчих пропозицій та надання консультативної і експертної підтримки у сфері запобігання та протидії дискримінації та забезпечення ґендерної рівності.  
       
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
       
    У системі органів виконавчої влади вищим органом у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є Кабінет Міністрів України (далі – КМУ).  
     Повноваження

- забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства; 

-приймає Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та забезпечує його виконання; 

-розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 

-спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади щодо забезпечення ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі; 

-організовує підготовку державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; 

-враховує принцип ґендерної рівності при прийнятті нормативно-правових актів; 

-затверджує порядок проведення ґендерно-правової експертизи; 

-здійснює інші повноваження у цій сфері, передбачені законодавством України.
 
    Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України  
   

У 2017 р. вперше питання ґендерної рівності отримало підтримку на найвищому політичному рівні. Так, з 1 березня 2017 р. Уряд поклав обов’язки з реалізації державної політики у цій сфері на віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Дану практику продовжено й для координації роботи центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у сфері ґендерної політики. КМУ постановою від 26 березня 2020 року № 274 «Про визначення питань, що належать до компетенції віце-прем’єр-міністрів України» визначив перелік питань, що належать до компетенції Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема і щодо ґендерної політики:

 • провадження державної політики забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
 • координації взаємодії центральних органів виконавчої влади в рамках забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
 
    Урядовий уповноважений з питань ґендерної політики  
    Для посилення координації роботи органів виконавчої влади, а також для практичного впровадження принципу ґендерної рівності у всі сфери життя суспільства Уряд своєю постановою від 7 червня 2017 року № 390 запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики (далі – Урядовий уповноважений) та затвердив відповідне Положення. Своєю діяльністю Урядовий уповноважений сприяє координації дій із впровадження центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування рекомендацій міжнародних інституцій з прав людини та рекомендацій і зауважень міжнародних моніторингових місій та міжнародних організацій, забезпечує інформування громадськості через засоби масової інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також про прийняття КМУ рішень із зазначених питань.  
    Міжвідомча рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  
    З метою координації роботи у сфері ґендерної політики, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми постановою КМУ від 05 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» було утворено Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.  
    Комісія з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  
    З метою забезпечення узгоджених дій органів виконавчої влади з питань проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства утворено Комісію з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Постанова КМУ від 02 вересня 2020 р. № 784).  
       
  МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
 
    Спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, відповідно до законодавства, наразі визначено Міністерство соціальної політики. Так, 17 червня 2015 року постановою КМУ № 423 «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України» було затверджено Положення про Мінсоцполітики.  
     Повноваження

- розробляє заходи, спрямовані на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства

-формує Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності

-узагальнює виконання державних програм з питань ґендерної рівності

-здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за дотриманням ґендерної рівності під час вирішення кадрових питань у центральних і місцевих органах виконавчої влади

-організовує навчання державних службовців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

-здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій щодо забезпечення ґендерної рівності 

-організовує в установленому порядку проведення наукових та експертних досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

-проводить моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя суспільства 

-вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх припинення.
 
       
  МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство юстиції, відповідно до статті 4 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997 «Питання проведення ґендерно-правової експертизи» здійснює проведення ґендерно-правової експертизи законодавства та проєктів нормативно-правових актів, а також антидискримінаційну експертизу.  
       
  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство внутрішніх справ України активно залучене до процесу виконання основних міжнародних зобов’язань України щодо утвердження ґендерної рівності та є одним з основних суб’єктів реалізації ґендерної політики в Україні з питань боротьби із сексуальними домаганнями, попередження домашнього насильства, жорстоким поводженням з дітьми, протидії торгівлі людьми, а також відповідає за прийняття та розгляд скарг на факти дискримінації за ознакою статі. МВС є одним із перших відомств, де в апараті створено уповноважений підрозділ з дотримання гендерної рівності, внесені зміни до функціональних обов’язків керівників всіх рівнів органів системи МВС у частині дотримання принципу рівних прав та обов'язків жінок і чоловіків.  
       
  НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  
       
   

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі, зокрема:

забезпечення підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з урахуванням сучасних міжнародних документів та рекомендацій міжнародних моніторингових органів та включення їх до професійних, короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з подальшою організацією відповідного навчання;

щоквартальний збір інформації щодо чисельності державних службовців (наказ НАДС від 20.05.2020 р. № 80-20 «Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.06.2020 р. за № 484/34767), що передбачає збір та обробку інформації щодо чисельності державних службовців за статтю та віковою групою, за категоріями та підкатегоріями посад державної служби тощо.
 
       
  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство фінансів включило ґендерне бюджетування до Стратегії управління державними фінансами на 2017-2021 рр., а у січні 2019 р. ухвалило «Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі». Цей документ може бути застосований головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими учасниками бюджетного процесу для врахування ґендерних аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм.  
       
  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство економіки України сприяє розвитку жіночого підприємництва в Україні. Для цього в Офісі з просування експорту створено Платформу #SheExports. Мета платформи – сприяти розширенню економічних можливостей жінок в Україні та промотувати українських жінок в бізнесі, жінок-підприємців та жінок-експортерів.  
       
  МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство розвитку громад та територій у січні 2018 р. прийняло Кодекс рівних можливостей і наразі проходить оцінку спроможності реалізації державної ґендерної політики та недискримінації.  
       
  МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ  
       
    Міністерство закордонних справ приєдналося до міжнародного руху за ґендерну рівність HeForShe і провело ґендерний аудит всередині структури.  
 
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 
    Міністерство освіти і науки започаткувало проведення антидискримінаційної експертизи проєктів підручників.  
 
  МІНІСТЕРСТВО ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  
 
    Міністерство тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб провело ґендерну оцінку центрального апарату.  
 
  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
 
    Міністерство культури та інформаційної політики виготовило та презентувало відеоролики «В професії всі рівні».  
 
  ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
 
    Повноваження

1) забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі;

2) здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

3) створюють умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків;

4) провадять просвітницьку діяльність з питань ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

5) співпрацюють з громадськими об’єднаннями щодо забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

6) подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

7) здійснюють збір і поширення інформації про насильство за ознакою статі, а також про загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб;

8) беруть участь у підготовці фахівців з питань реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії  насильству за ознакою статі;

9) сприяють науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень;

10) дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;

11) здійснюють позитивні дії.

 
   

Серед положень Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», міститься норма (стаття 12 Закону), яка вказує на те, що формування та реалізація ґендерної політики в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечується роботою: 

 • уповноважених осіб (координаторів); 
 • радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
 • консультативно-дорадчих органів; 
 • відповідальних структурних підрозділів.
 
    Уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  
   

Виконання обов’язків уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі покладається на одного із заступників міністра, заступника керівника іншого органу виконавчої влади, які у межах своїх повноважень організовують роботу відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо: 

 • урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності; 
 • проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу, що складаються на відповідній території чи в галузі; 
 • координації заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторингу їх реалізації на місцевому рівні; 
 • співробітництва з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями, узагальнення інформації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотримання рівності жінок і чоловіків, ситуації у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, та спільного вироблення шляхів усунення дискримінації за ознакою статі; 
 • здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації усіх форм дискримінації за ознакою статі; 
 • вжиття заходів, спрямованих на формування ґендерної культури населення; 
 • організації прийому громадян з питань дискримінації за ознакою статі; 
 • розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також з питань вчинення насильства за ознакою статі, вивчення причин, що його зумовлюють, та повідомлення про них правоохоронним органам згідно із законодавством; 
 • навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань ґендерної проблематики, спрямованого на розвиток відповідних навичок під час реалізації функцій і завдань у цій сфері, надання допомоги та захисту постраждалим особам; 
 • вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі.

Відповідно до статей 12 та 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005року № 2866-IV уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у НАДС визначено Голову НАДС Наталію Алюшину.

 
    Радники із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  
   

Серед завдань радників із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

 • підготовка пропозицій до розроблених проєктів нормативно-правових актів, а також участь в їх розробці; 
 • аналіз стану дотримання ґендерної рівності під час вирішення у відповідному органі кадрових питань із урахуванням при цьому показника пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі; 
 • вивчення потреби та можливості застосування, а також припинення позитивних дій – спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України;
 • підготовка методичних рекомендацій щодо організації діяльності органу з урахуванням Національного плану дій щодо впровадження ґендерної рівності;
 • участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, міжвідомчих організаційних заходів, присвячених цим питанням; 
 • вивчення зарубіжного досвіду та підготовка пропозицій щодо доцільності його застосування в роботі органу тощо.
 
 
  МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
 
    Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції відповідно до абзаців 2-13 статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» теж наділені повноваженнями із забезпечення дотримання рівності чоловіків і жінок. В обласних державних адміністраціях та об’єднаних територіальних громадах повинні бути призначені уповноважені особи (координатори), прийняті відповідні політики та процедури задля реалізації політики рівних прав та можливостей та протидії дискримінації.  
 

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС.
  Детальніше
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX – це інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Ґендерна рівність на державній службі

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі. Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше