План модернізації держав­но­го управління

„План модернізації держав­но­го управління” є спробою проана­лізувати ключові зав­дан­ня у реалізації ідеї сервіс­ної дер­жави в Україні та за­пропонува­ти меха­нізми ре­фор­­мування дер­жав­ного управ­ління та дер­жавної служби з метою їх приведення у відпо­від­ність із принципами і практика­ми де­мократичного уря­дування.

Увага зосереджується на низці завдань у реалізації ідеї сервісної держави в Україні, пропонуються механізми реформування ключових сфер державного управління та державної служби з метою їх приведення у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування.

Видання стане у нагоді вищим посадовим особам держави, а також буде цікавим широкому колу державних службовців та експертів у сфері публічної ад­міністрації.

Завантажити у форматі pdf:

План модернізації державного управління