Управління людськими ресурсами на державній службі

Одним із напрямів роботи Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу є удосконалення системи управління людськими ресурсами на державній службі.

Реалізація цього завдання має низку пріоритетів:

 • впровадження системи управління людськими ресурсами за компетентнісним підходом;
 • розробка стратегічних документів щодо управління людськими ресурсами на державній службі;
 • підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

Впровадження системи управління людськими ресурсами за компетентнісним підходом

Однією із новацій Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050 є застосування управління людськими ресурсами за компетентнісним підходом, що покладено в основу кадрової політики в державних службах Великої Британії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії та ін.

На законодавчому рівні закріплено нові поняття (терміни):

 • профіль професійної компетентності посади державної служби (комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов’язків);
 • рівень професійної компетентності особи (характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками).

Профіль професійної компетентності розширює критерії, встановлені до посади кваліфікаційними вимогами, беручи до уваги не лише освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень та стаж, а й досвід роботи, володіння спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для ефективного виконання посадових обов’язків.

На виконання підпункту 200.2 Національного плану дій на 2012 рік у державних органах мають бути розроблені та затверджені профілі професійної компетентності посад державної служби відповідно до штатного розпису до 1 листопада 2012 року. Відповідне завдання було доведено до центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу як головним виконавцем розроблено:

 • наказ Нацдержслужби України від 16 травня 2012 року № 92 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2012 року за № 873/21185;
 • наказ Нацдержслужби України від 16 травня 2012 року № 91 «Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2012 року  за № 872/21184;
 • наказ Нацдержслужби України від 20 липня 2012 року № 148 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті».

Вони визначають порядок, принципи розроблення і затвердження профілів професійної компетентності посад державної служби у державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.

Також здійснюється навчально-методичне супроводження щодо впровадження нових засад управління персоналом на державній службі. Так, протягом серпня - жовтня 2012 року проводилася серія короткострокових тематичних семінарів для усіх державних органів центрального та місцевого рівня, органів влади Автономної Республіки Крим з питань реалізації нових функцій у сфері управління персоналом та проведення функціональних обстежень. Загалом заплановано проведення близько 200 таких семінарів за участю керівників та заступників керівників державної служби, керівників структурних підрозділів, керівників і працівників кадрових служб центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів.

Також проводяться тренінги «Впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби» в рамках програми "Лідерство-2012". Серед учасників тренінгу керівники структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Вищого адміністративного суду України, Секретаріату Конституційного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Практичні поради щодо розробки профілів професійної компетентності посад державної служби

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Завданнями Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу щодо реалізації цього пріоритету є:

організація та координація заходів щодо проведення наукових досліджень з питань державної служби, зокрема з питань удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців;
підвищення професійного рівня державних службовців, насамперед тих, що займають посади І—IV категорій;
взаємодія з центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1681 (зі змінами)).
У рамках цього пріоритету розроблено:

навчальні комплекси:

"Впровадження стандартів гендерної політики на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування";
"Комплексна професійна програма екологічної підготовки державних службовців";
"Впровадження етичних стандартів в державному управлінні та органах місцевого самоврядування";
"Зв’язки з громадськістю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування";
"Стандарти та форми партисипативної демократії на місцевому рівні";
"Основи сталого розвитку та охорона навколишнього природного середовища";
методичні рекомендації:

з розробки єдиних стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
щодо підготовки модельного кодексу етики і професійної поведінки службовців, уповноважених на виконання функцій територіальної громади;
щодо концептуальної моделі служб (центрів) супроводу процесу безперервної освіти державних службовців: діагностичні, психологічні, науково-дослідні та методичні рекомендації;
щодо залучення молоді на державну службу та підвищення рівня участі молоді у суспільно-політичному житті на місцевому рівні;
програми короткострокових тематичних семінарів:

з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування і реалізації державної та регіональної політики;
з питань реалізації нових функцій у сфері управління персоналом;
з питань розроблення та впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби;
методика проведення функціонального обстеження діяльності державних органів;
довідники:

кластери у системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
впровадження інноваційних підходів до організації навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
розвиток системи підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації у системі державного управління.
Також одним із напрямів підвищення рівня професійної компетентності державних службовців є їх участь у групах аналізу політики, які утворюються для розроблення стратегії та шляхів розв’язання конкретної актуальної проблеми у пріоритетній для органу влади сфері/галузі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року № 334-р «Питання діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади».

Розробка стратегічних документів щодо управління людськими ресурсами на державній службі

Пріоритети розвитку кадрової політики в державному управлінні закріплені Президентом України у Стратегії державної кадрової політики на 2012 — 2020 роки, якою визначені шляхи і засоби професіоналізації державної служби, впровадження технологій управління персоналом на противагу існуючим регламентам роботи з кадрами. Зокрема Стратегія передбачає розроблення та прийняття державної цільової програми кадрової політики, а також відповідних галузевих програм.

Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу розроблено Концепцію Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року , схвалену Урядом 27 червня 2012 року за № 411-р.

Відповідно до закріплених у Концепції пріоритетів Державна цільова програма розвитку державної служби на період до 2016 року передбачатиме впровадження нового механізму, стандартів та процедур управління людськими ресурсами на державній службі, а також посилення інституціональної спроможності у системі державної служби.

Завданням проекту Програми Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу як головним розробником вбачається визначення сучасних засад професійно-посадового розвитку персоналу державної служби, що має привести в дію систему управління посадовою кар’єрою за компетентнісним підходом та забезпечити належну інституціональну спроможність державної служби.

Дорожньою картою проекту Програми стала Стратегічна рамка щодо системи управління персоналом, розроблена Канадським бюро міжнародної освіти у рамках українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі».

У проекті Програми з метою становлення професійної, ефективної, стабільної та авторитетної державної служби реалізовано механізм підвищення рівня професійної спроможності державних службовців без відриву від служби, закладено фундаментальні засади реформування системи управління персоналом на державній службі на довгострокову перспективу.

Відповідно до визначених Концепцією цілей реалізація Програми передбачає виконання таких першочергових завдань:

за напрямом впровадження нового механізму, стандартів та процедур службових відносин у сфері державної служби:

 • розроблення та затвердження необхідних нормативно-правових актів та методичний супровід з питань набору на державну службу та її проходження за компетентнісним підходом з метою гарантування єдиних для всіх державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим інструментів регулювання діяльності державних службовців; відповідних умов працевлаштування та просування по службі; удосконалення системи оплати праці з урахуванням змісту та обсягу виконуваної роботи, її складності, рівня відповідальності та особистого внеску працівника в загальні результати роботи;
 • удосконалення робочих процесів, визначення функціонального змісту праці державного службовця на робочому місці, відповідних посадових обов’язків і прав, а також визначення знань, умінь, навичок, ціннісних характеристик і особистих якостей державних службовців, необхідних для виконання завдань на відповідній посаді, впровадження механізмів гарантування політичної неупередженості державних службовців при виконанні службових обов’язків;
 • удосконалення організаційно-правових засад діяльності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апаратів шляхом запровадження систематичного аналізу інформаційного, технічного, нормативно-правового і діловодного забезпечення системи управління людськими ресурсами на державній службі та потреб його удосконалення, усунення зайвої документальної звітності;
 • запровадження системи стратегічного планування управління людськими ресурсами та супроводження кар’єрного просування державних службовців, у тому числі шляхом створення механізму професійної адаптації та професійного розвитку державних службовців без відриву від служби з орієнтацією на надання спеціальних знань, формування вмінь, необхідних для виконання роботи за певною посадою;
 • створення системи незалежного моніторингу кадрової політики у сфері державної служби, у тому числі звітування з питань ефективності процесів набору та просування на державній службі, систематичного аналізу діяльності апарату державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим щодо функціональної та організаційної струк­тури органу відповідно до цілей його діяльності та належного кадрового забезпечення;

за напрямом посилення інституціональної спроможності у системі державної служби:

 • визначення стратегічних напрямів, методів і механізмів адаптації законодавства про державну службу до стандартів Європейського Союзу, удосконалення стандартів і процедур роботи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апаратів;
 • забезпечення інформаційно-технологічного супроводження процесів управління людськими ресурсами на державній службі, у тому числі удосконалення механізму збирання, опрацювання, проведення аналізу адміністративної інформації у сфері державної служби та її захисту, створення автоматизованої системи діагностики професійної компетентності державних службовців та її комплексної системи захисту інформації;
 • створення системи інформаційно-аналітичного та навчально-методичного забезпечення сталої діяльності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апаратів;
 • посилення роз’яснювальної роботи серед громадськості та моніторинг громадської думки щодо реформи державної служби;
 • впровадження системи управління організаційною культурою в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апаратах, механізмів посилення відкритості та налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства, ефективного зворотного зв’язку;
 • посилення міжнародної співпраці у процесі реформи державної служби, вивчення кращих практик і досвіду у сфері нормативно-правового регулювання державної служби, застосування інноваційних технологій під час здійснення кадрової політики, науково-методичного та інформаційно-аналітичного функціонування державної служби;
 • посилення механізму впровадження в Україні інструментів інституційної розбудови Європейської Комісії Twinning, TAIEX і SIGMA, що є практичною допомогою у розв’язанні конкретних проблем розвитку та євроінтеграції, у тому числі на регіональному рівні.

Кардинальною зміною має стати інтеграція цілісних процесів і процедур управління персоналом за компетентнісним підходом, у тому числі удосконалення організації оплати праці державних службовців з урахуванням змісту та обсягу виконуваної роботи, її складності, рівня відповідальності працівника, удосконалення робочих процесів та встановлення чітких стандартів професійної діяльності державних службовців, підвищення ролі та реалізація нових завдань службами персоналу державних органів тощо.

Таким чином, із затвердженням Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року буде передбачено конкретні заходи, відповідальних, строки та ресурси для модернізації державної кадрової політики, забезпечення ефективних внутрішніх стандартів та процедур роботи державних органів державної, підвищення ефективності управління персоналом у системі державної служби.

Окремо слід зазначити про проведене Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу дослідження, присвячене питанням гендерної рівності на державній службі на центральному та місцевому рівнях.

Дослідження проведене у рамках участі України у Комітеті з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку, одним із пріоритетів якого власне і є проведення досліджень ОЕСР «Погляд на Уряд» («Governance at a Glance»), присвячених різним аспектам державного управління.

Загалом результати дослідження дають підстави стверджувати, що в Україні створено правові механізми, прийнято низку важливих рішень, спрямованих на впровадження ґендерної рівності, водночас реальна рівновага між жінками і чоловіками у політичній сфері та на державній службі відсутня.

Ознайомитися з результатами дослідження «Погляд на Уряд - 2013»

 

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

Інтерв’ю та публікації в ЗМІ: