Вісник державної служби України № 3/2011

ЗМІСТ НОМЕРА
Слово редакції

 

Адмінреформа та нова якість державної служби

Толкованов В. Сучасний стан та підходи до подальшого розвитку служби в органах місцевого самоврядування

Проаналізовано сучасний стан служби в органах місцевого самоврядування та визначення пріоритетних завдань її подальшого розвитку.

 

Кращі державні службовці

Качур О.: «Ми відстоюємо інтереси держави і надаємо послуги населенню — а це почесна праця, якою варто пишатися»

Інтерв’ю з переможцем конкурсу «Кращий державний службовець» у 2011 році, начальником відділу культури і туризму Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області Оленою Качур.

 

Державна політика та державне управління

Фролов А. Понятійно-категоріальний апарат дослідження державного регулювання забезпечення продовольством населення

Досліджено понятійно-категоріальний апарат державного регулювання забезпечення продовольством населення.

 

Шупік Б. Загальні підходи до державного регулювання міжнародного туризму в Україні

Розкрито засади політики державного регулювання міжнародного туризму в Україні, окреслено основні чинники, що формують позитивний імідж України на міжнародному ринку; виокремлено напрями вдосконалення маркетингової концепції державного регулювання галузі.

 

Сотнікова І. Доступ до інформаційного ресурсу як детермінанта успішності соціальної адаптації населення України

Розглядається важлива соціальна проблема доступу населення України до соціально важливої інформації. Інформаційний ресурс аналізується як чинник, що впливає на успішність та специфіку соціальної адаптації населення України під час проведення реформ.

 

Доброчесність та запобігання корупції

Козіна В. Невизначеність статусу посадових осіб місцевого самоврядування як передумова вчинення правопорушень у сфері службової діяльності

Досліджено нормативно-правові акти України для визначення неузгодженості правового статусу посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

Імідж державної служби

Міщишин В. До питання лідерства на державній службі

Розглянуто та уточнено окремі поняття, які проясняють суть проявів лідерства загалом та особливості цих проявів у системі державної служби зокрема.

 

Управління персоналом та кадрова політика

Грай М. Призупинення та тимчасове припинення державнослужбових відносин в Україні: загальні засади

Визначено зміст (підстави та процедури) призупинення і тимчасового припинення державно-службових відносин.

 

Інформаційні технології та е-урядування

Щепотко Ю., Дунаєв В., Сокуренко Н. Від статистики державної служби до системної аналітики

Визначено місце аналітичних систем у комплексі автоматизованих засобів електронного урядування, наведено приклади використання технологій бізнес-аналітики у сфері державної служби.

 

Громадськість і державне управління

Морозова Н. Зайнятість як складова системи соціально-трудових відносин у сфері державної служби України: соціологічна оцінка

Оцінено систему соціально-трудових відносин зайнятості та обґрунтовано доцільність нової моделі соціально орієнтованого ринку праці у сфері державної служби.

 

Міжнародний досвід та стандарти ЄС

Нечухрана Ю. Кадрова політика на публічній службі в Німеччині: зарубіжний досвід для вітчизняної практики

Досліджено сучасний стан кадрової політики на публічній службі в Німеччині, визначено найбільш вдалі рішення кадрових питань, а також обґрунтовано необхідність та можливості вдосконалення вітчизняної кадрової політики в системі державної служби.

 

Кращі вітчизняні практики

Демченко О., Медведєв І. Модернізація публічної влади: організаційно-інноваційний аспект (на прикладі сумської області)

Визначено особливості організаційно-інноваційного аспекту модернізації державної служби в Україні та шляхи їх реалізації.

 

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Плішка Т. Ефективність механізмів державного управління: регіональний аспект

Здійснено аналіз ефективності механізмів державного управління на основі соціологічного обстеження в Подільському регіоні.

 

Лебединська О., Михайлов В. Роль органів місцевого самоврядування у зниженні ризиків виникнення надзвичайних ситуацій

Досліджено роль органів місцевого самоврядування у зниженні природних і техногенних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та підтримання сталого розвитку територіальних громад.

 

Нормативно-правове забезпечення

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1198-р «Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

 

Коментарі та роз’яснення

Щодо Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI

 

Бубало О. Про деякі нововведення в антикорупційному законодавстві України

Розглядається проблематика змін в антикорупційному законодавстві України. Проаналізовано окремі новели нормативно-правового забезпечення механізмів протидії корупції та перспективи їх практичного застосування.

 

Дайджест ключових подій

Події у сфері державного управління та державної служби протягом липня – листопада 2011 року

 

Хвилина дозвілля

Підсумки XІІI Всеукраїнської спартакіади серед державних службовців АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у 2011 році.

 

Вісник державної служби України № 4/2011

ЗМІСТ НОМЕРА:

 

ФОТО НОМЕРА

Валентина ГОШОВСЬКА: «Ми працюємо на випередження, використовуючи інноваційні технології та кращий зарубіжний досвід для підготовки справжніх лідерів на державній службі».........4

 

ТРИБУНА НАЦДЕРЖСЛУЖБИ

Толкованов В. Підготовка професійних кадрів для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: сучасний стан та підходи до модернізації .........6

Першочергові кроки у реформуванні системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів .........12

 

КРАЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

Євгенія РАДЬКО: За наявності на державній службі таких цілеспрямованих, розумних молодих фахівців можна бути впевненою у майбутньому нашої держави.........14

 

АДМІНРЕФОРМА ТА НОВА ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

С. Саханенко, С. Давтян. Психологічні чинники співвідношення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.........16

Т. Витко. Організаційно-правові засади кадрового забезпечення органів державної влади.........25

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

С. Висоцька. Проблеми функціонування системи забезпечення економічної безпеки України.........33

 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

У. Ляхович. Соціально-правова характеристика корупції.........38

 

ІМІДЖ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» зміцнює довіру громадян до професіоналізму державних службовців.........43

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Н. Медвідь. Психологічна служба як механізм забезпечення ефективності оцінювання керівного персоналу у сфері державного управління.........50

В. Пивовар. Теоретико-правові основи характеристики державного службовця як суб’єкта трудового права.........56

 

ГРОМАДСЬКІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Л. Маслова. Система забезпечення духовної безпеки суспільства: аксіологічний аспект.........61

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СТАНДАРТИ ЄС

А. Войцещук. Професійно-психологічний відбір кадрів на митну службу: міжнародний досвід.........67

 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

В. Шарий. Місцева демократія та її роль у трансформації політики органів місцевого самоврядування.........75

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Концепція реформування Національної академії державного управління при Президентові України затверджена Указом Президента України від 09.12.2011 № 1110/201182

Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки,затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.11. 2011 № 1240

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242«Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»

 

КОМЕНТАРІ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Важливо знати

 

ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧОВИХ ПОДІЙ

О. Черчатий, М. Лахижа. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади.........92

 

ХВИЛИНА ДОЗВІЛЛЯ

Відкрити по-новому знайомі обличчя: вітчизняна Книга року присвячена Катерині Білокур..........95

 

Вісник державної служби України № 1/2012

ЗМІСТ НОМЕРА

ФОТО НОМЕРА
О. Поважний: Донецький державний університет управління побудовано як університет інноваційного типу, університет майбутнього...................................4

 

ТРИБУНА НАЦДЕРЖСЛУЖБИ
В. Толкованов. Розвиток лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування як один з пріоритетних напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні......................................... 6

 

Основні пріоритети та завдання наукової діяльності Нацдержслужби України............................ 10

КРАЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ
Д. Раєвський: Основне, чого хоче переважна більшість населення України, так це якісних змін............... 13

 

АДМІНРЕФОРМА ТА НОВА ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
А. Мельник, А. Васіна. Формування інституційного забезпечення структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях: теорія і практика.....................15

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
О. Матвієнко, М. Цивін. Бібліотеки органів державної влади: специфіка завдань діяльності............... 22

 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
С. Скіць. Роль Президента України у здійсненні антикорупційної діяльності .................. 27

 

ІМІДЖ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Л. Пашко. Виклики сьогодення та управлінське лідерство на державній службі: сутність, роль, значення........ 31

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА
В. Золотарьов. Професіоналізація державних службовців в умовах розвитку кадрових процесів............... 36

П. Декальчук. Функції управління персоналом в органах місцевого самоврядування................... 40


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
М. Ярмистий. Підвищення кваліфікаційного рівня службовців органів влади: зміна парадигм...................... 44

 

ГРОМАДСЬКІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
С. Оніщук. Правовий аспект релігійної свободи: Україна і світ................................... 48

 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
О. Черняк. Зарубіжний досвід функціонування сільських територіальних громад: здобутки та застереження для України......................52

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI............................... 57

Основні інноваційні положення Закону України «Про державну службу»..................... 78

Стратегія державної кадрової політики на 2012 - 2016 роки, затверджена Указом Президента України від 01.02.2012 № 45........................ 80

Стратегія державної кадрової політики — визначення послідовності дій щодо розвитку управлінських кадрів...............................83

 

Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений Указом Президента України від 25.01.2012 № 33.......................................... 85

КОМЕНТАРІ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ ................................... 91

ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧОВИХ ПОДІЙ...................................................... 91


ХВИЛИНА ДОЗВІЛЛЯ
Український геній: кілька штрихів щодо підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.................................96

 

Вісник державної служби України № 2/2012

ЗМІСТ НОМЕРА

 

ФОТО НОМЕРА
Л. Рудюк-Хопкінс:

«Президентський кадровий резерв покликаний сприяти вдосконаленню державної політики в Україні».......4
ТРИБУНА НАЦДЕРЖСЛУЖБИ
В. Толкованов

Результати першого року діяльності Національного агентства України з питань державної служби.......7

Нацдержслужба України ініціює розроблення Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року.......14
АДМІНРЕФОРМА ТА НОВА ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Ю. Колобов

Сучасні підходи до розуміння державної служби.......17
В. Гошовська
Жінки в політиці — один із шляхів до зміни еліт у державі.......23
С. Гайдученко
Оцінювання рівня лідерства керівників нижчої ланки у сфері державної служби .......26
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
С. Репік, М. Канавець

Практичний аспект використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ органами державної влади.......30
ІМІДЖ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
П. Шевчук

Формування національної свідомості управлінської еліти.......34
О. Луцький
Імідж державної служби: теоертико-методологічний аналіз.......38
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА
Н. Морозова

Методичні засади проведення моніторингу якості робочої сили на ринку праці в сфері державної служби.......43
О. Лімаренко
Професіоналізм державних службовців у контексті модернізації державної служби.......48
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
С. Білорусов

Практика залучення молоді до державної служби, формування кадрового резерву та сприяння кар’єрному росту молодих дер­жав­них службовців органів влади: зміна парадигм.......52
ГРОМАДСЬКІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Аналіз практики діяльності структурних підрозділів органів виконавчої влади, відповідальних за зв’язки з громадськістю.......59
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СТАНДАРТИ ЄС
Л. Шереметьєва

Asquis Ради Європи як джерело європеїзації публічного адміністрування та державного управління України.......63
О. Цикалюк, І. Лучинська
Підтримка системних реформ в Україні за допомогою інструменту інституційної розбудови Twinning.......67
КРАЩІ ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ
Реформування внутрішніх військ МВС України з урахуванням світового досвіду.......70
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
А. Нікончук

Проблеми делегування повноважень та шляхи їх вирішення.......72
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Огляд останніх законодавчих змін.......76
Впровадження Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050:
постанови Кабінету Міністрів України.......80
накази Нацдержслужби України.......81
КОМЕНТАРІ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ
Н. Олійник

Інноваційні підходи прийняття на державну службу та її проходження.......85
Варто знати.......89
ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧОВИХ ПОДІЙ.......92

 

Вісник державної служби України №3/2012

ЗМІСТ НОМЕРА

 

СЛОВО РЕДАКЦІЇ

ФОТО НОМЕРА

Губерський Л.: «У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка — флагмані освіти України відкрито магістратуру державної служби»……..4

 

ТРИБУНА НАЦДЕРЖСЛУЖБИ

Толкованов В. Нові підходи та інноваційні інструменти в реалізації державної регіональної політики……..6

 

АДМІНРЕФОРМА ТА НОВА ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Кукуля А. Принцип професіоналізму державних службовців та профілі професійної компетентності посад державної служби……..11

Пашко Л. Щорічне оцінювання державних службовців: сучасне бачення та сутність ……..18

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Саць О. Методика оцінки гендерної ситуації у сфері державного управління України……..27

 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Дзвінчук Д., Баран М. Вивчення «ДНК» корупції – один із напрямів ефективної антикорупційної політики держави……..32

 

ІМІДЖ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Потьомкіна Ю. Відповідальність як професійна спроможність державного службовця ……..37

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Грузинська І. Особливості міжособистісної взаємодії між керівником і підлеглими на державній службі……..43

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Докашенко В. До проблеми підвищення ефективності професійно-орієнтованого навчання іноземних мов державних службовців……..48

Муравська С. Особливості розробки навчальної програми розвитку регіональних управлінських кадрів — керівників-лідерів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування……..51

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА Е-УРЯДУВАННЯ

Міщенко Р. Електронні закупівлі: реалії впровадження в сучасних геоекономічних умовах……..55

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СТАНДАРТИ ЄС

Моллер Й. Міжнародний досвід щодо законодавства з питань доступу до публічної інформації……..61

 

КРАЩІ ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ

Лихач Ю., Завадський М. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життя українського суспільства……..64

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Огляд останніх законодавчих змін……..71

Впровадження Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050……..75

 

КОМЕНТАРІ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Практичні поради щодо розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби……..79

Варто знати: роз’яснення щодо окремих питань впровадження Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050……..84

 

ДАЙДЖЕСТ ОСНОВНИХ ПОДІЙ

Ключові події у сфері державної служби за ІІІ квартал 2012 року……..86

 

ХВИЛИНА ДОЗВІЛЛЯ

Розвиток фізичної культури та спорту — гарантія досягнення успіхів у професійній діяльності державних службовців……..95

 

 

Вісник

Зміст номера:

Фото номера

Жванія Д.: «В інтересах суспільства, держави і кожного громадянина» … 4

 

Трибуна Нацдержслужби

Толкованов В. Нові підходи до реалізації державної регіональної політики на засадах сталого просторового розвитку…5

Толкованов В., Ковальчук В. Основні результати реалізації Програми розвитку лідерства…9

 

Адмінреформа та нова якість державної служби

В. Міщишин. Дискурс концепту бюрократія. Порівняльний огляд основних бюрократичних моделей…14

 

Державна політиката державне управління

Князєв В. Про природу науки державного управління…21

Руденко О. Стратегія державного управління у сфері забезпеченням суспільної стабільності…25

Канавець М., Кукуля А. Питання управління якістю на державній службі в контексті реалізації політики європейської інтеграції України…30

 

Доброчесність та запобігання корупції

Соловйов В. Доброчесність як складова запобігання корупції в Україні…38

 

Імідж державної служби

Ковальчук В., Жабенко Л. Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» сприяє зростанню професіоналізму державних службовців…42

 

Навчання та підвищення кваліфікації

Дзвінчук Д., Мазак А. Модернізація галузевого стандарту вищої освіти спеціальності «державна служба»: шляхи реалізації…46

 

Інформаційні технології та е-урядування

Бухтатий О. Система обліку публічної інформації як складова модернізації інформаційної функції сучасної держави…52

 

Міжнародний досвід та стандарти ЄС

Иманбердиев Д. Современный этап развития государственной службы Кыргызской Республики…58

 

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Мельник А., Монастирський Г. Технології муніципального менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування: теоретичні засади та проблеми імплементації…65

 

Кращі вітчизняні практики

Онищук С. Регіональний досвід залучення молоді на державну службу..73

 

Нормативно-правове забезпечення

Огляд останніх законодавчих змін…76

Загальні правила поведінки державного службовця…80

Список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», за пріоритетними сферами державного управління…83

 

Коментарі та роз’яснення

Варто знати…86

 

Дайджест ключових подій

Ключові події за IV квартал 2012 року…88

Щорічні конференції з питань інституційної розбудови…94