Серія "Бібліотека молодого державного службовця"

Випуск продовжуваної серії „Бібліотека молодого державного службовця” здійснюється у рамках державної Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 та Програми розвитку державної служби на 2005—2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746.

 Ця серія передбачає видання навчально-методичних матеріалів, спрямованих на підвищення професійного рівня молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, створення умов для їхньої постійної самоосвіти з питань державного управління, удосконалення практичних умінь та навичок у роботі, підвищення рівня обізнаності молоді з питань державного управління та місцевого самоврядування.

 У 2010 році в рамках серії продовжено публікацію перекладів матеріалів SIGMA та вийшли друком такі видання:

 Основи державного управління: організаційні структури та фінансовий контроль

     Основні питання, порушені в цій публікації — ключові аспекти та ефективність децентралізації державного управління з огляду на поліпшення якості надання адміністративних та інших державних послуг, а також фінансовий аудит за раціональним використанням державних ресурсів. Зокрема, розглядаються процеси адміністративно-функціональної децентралізації в країнах — членах Організації економічного співробітництва та розвитку, зумовлені пошуком ефективності, додаткової економії й удосконалення надання державних послуг, необхідністю забезпечення більшої прозорості та нейтральності незалежних регуляторів, а також готовністю залучити заінтересовані неурядові та громадські організації до процесу ухвалення ключових рішень. На огляд виноситься також питання доцільності надання державних послуг неурядовими організаціями, компетентність цих установ щодо виконуваних функцій, причини їх утворення. Проводиться оцінка та надаються рекомендації у розробленні законодавства з питань організації та функціонування державної адміністрації.

    Друга частина пропонованого видання присвячена питанню фінансового контролю як однієї з найважливіших функцій державного управління, що на меті запобігати нецільовому використанню державних ресурсів та ефективному виконанню поточних фінансових операцій.

Етика державної служби: запобігання конфлікту інтересів та вимоги до законодавства

Основні питання, порушені в цій публікації — принципи управління етикою на державній службі, концептуальні засади конфлікту інтересів в державному секторі, основні спільні риси структур, механізмів і методів, використовуваних для управління конфліктами інтересів у дев’яти вибраних країнах-членах ЄС, оцінка переваг і недоліків різних правових інструментів, рекомендації щодо змісту законодавства.

 У 2009 році в рамках серії здійснено випуск перекладів матеріалів SIGMA/ОЕСD з актуальних тем,  що відповідають пріоритетам, визначеним за результатами оцінювання системи врядування в Україні програмою SIGMA у березні 2006 року.

 Комплект складається із  чотирьох збірок:

Менеджмент державної політики: ключові гравці

 Провідну роль у державі, у реалізації політики відіграють міністерства, оскільки це найважливіші органи, які розробляють і запроваджують політики та законодавство у секторах економіки, що належать до сфери їх компетенції. Тому особливого значення набуває посилення ролі міністерств у процесі розроблення політики.

Для розуміння важливості і специфічної ролі міністерств, поліпшення розроблення і реалізації державної політики у посібнику розглядається послідовність кроків у процесі політики, рамочна основа для оцінювання та розвитку ролі міністерств у цьому процесі, адже функціонування цих органів зумовлює якість державного управління.

Інше питання державної політики, що набуває все більшої ваги для перетворення державної служби України — це розмежування політичних посад і посад державних службовців. Мова йде про роль політичних радників (працівників патронатних служб) і державних службовців. У виданні проведено огляд ролей політичних радників та їх взаємовідносин з державними службовцями в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Цей огляд доповнюється деталізованими розділами про політичних радників низки країн, а також практичними рекомендаціями.


Серед основних рекомендацій SIGMA — відповідні ролі державних службовців і політичних радників повинні бути чітко окреслені, слід визначати та дотримуватись меж між політичними радниками та державними службовцями.

Секретаріат уряду: координація державної політики та управління змінами персонального складу Кабінету

Жорсткі вимоги щодо процесів стабілізації і приєднання та ще більшою мірою — стосовно вступу та членства в Європейському Союзі потребують добре розробленої системи координації державної політики, високого рівня спроможності проводити моніторинг та оцінювання. Тому інтеграційні напрями діяльності державного сектору України неможливі без переоцінки власного стану координаційних та  управлінських процесів, а також адаптації існуючих моделей до стандартів Європейського Союзу.

У цьому посібнику наведені рекомендації щодо посилення ролі секретаріату уряду у процесі розроблення, координації, моніторингу і оцінювання державної політики, адже належно функціонуючий секре¬таріат уряду відіграє роль координатора у загальній системі формування державної політики. Його роль має принципове значення для визначення урядом колективних цілей та їх подальшого досягнення.

Функції і діяльність секретаріатів уряду в країнах — членах ОЕСР, країнах Центральної і Східної Європи та Західних Балкан розглядаються у цьому виданні в рамках порівняльного аналізу. Наведено низку рекомендацій, зокрема, щодо підвищення рівня узгодженості політики,  8 аспектів координації основних функцій, оптимальної структури секретаріату уряду, підсумовано основні уроки, винесені з узагальненого досвіду реформування секретаріатів урядів.

Детально проаналізовано питання, що стосуються функцій і організаційної структури секретаріатів уряду в низці країн, що дозволить на прикладі іноземного досвіду поліпшити роботу органів, які обслуговують діяльність Кабінету Міністрів і Прем’єр-міністра, адже здатність розробляти та реалізувати послідовну державну політику є надзвичайно важливою для європейської інтеграції України.


Крім того, розглядаються питання управління викликами в урядах низки країн, коаліціями та змінами персонального складу, ознайомлення з якими набуває особливої ваги для управлінців України.

Державні закупівлі в Європейському Союзі: системи оцінки та засоби правового захисту

Проблематика державних закупівель, а точніше питання реформування системи державних закупівель, регулювання такої процедури, і особливо правозахисний аспект є на часі в Україні. Тому ознайомлення з кращими практиками щодо стану та правозахисних систем державних заку¬півель у Європейському Союзі, корисні практичні поради та напрями змін мають важливе значення для ефективних змін в Україні.

У цьому виданні визначаються вимоги права Європейського Співтовариства, інституційних основ — як у країнах — членах ЄС влаштовані системи оцінки та засобів правового захисту, наведено низку практичних рекомендацій щодо удосконалення чинних систем, що сприятиме досягненню цілей матеріальних норм, таких як відсутність дискримінації та однакове поводження, прозорість та належна цінність за сплачені гроші. У кожній з країн — членів ЄС дослідження було зосереджене на чотирьох основних напрямах: законодавча основа, інституційна основа, культура оцінки й засобів правового захисту та функціонування системи оцінки й засобів правового захисту на практиці.

У додатку подаються огляди 24 країн — членів ЄС про системи оцінки державних закупівель та засобів правового захисту.

 Електронна демократія: сподівання та проблеми

Цей посібник має важливе значення для використання світового досвіду у процесі розвитку електронного врядування в Україні у цілому, а також буде корисний органам державної влади у процесі розвитку електронної демократії, створення „електронного міністерства”, налагодження співпраці з громадянами у процесі розроблення політики шляхом використання сучасних інформаційних технологій.

У виданні досліджується використання інформаційних та комунікаційних технологій у залученні громадян до розроблення політики у країнах OECР. Також розглядаються уроки з використання інформаційних технологій у процесі розроблення політики, забезпечення можливості для консультацій і громадської участі у формуванні політичного курсу. Зокрема, пропонується 10 настанов для успішної консультації та визначено 5 ключових викликів для оперативного залучення громадян до розроблення  політики. Порівняльний огляд поточної практики, зокрема численні приклади у 12 країнах OECР, а також досвід Європейської Комісії сприятиме кращому розумінню проблем і перспектив запро¬ва¬джен¬ня електронної демократії.

Дослідження завершується аналізом перспектив у наданні послуг державними органами через мережу Інтернет, що є важливим засобом забезпечення відкритого обміну інформацією і набуває ключового значення у процесах інтегрування України у світову спільноту, проведення реформування та розвитку демократії в країні.