Наукові дослідження

Одним із завдань Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу є організація та координація заходів щодо проведення наукових досліджень з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
Важливим організуючими елементами науково-до­слід­ної діяльності є не лише організація та координація наукових розробок, а й практична реалізація результатів наукових досліджень в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та організацій, що займаються підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Цілі, принципи та пріоритетні напрями науково-дослідної діяльності визначені Концепцією наукового забезпечення розвитку державної служби та її адаптації до стандартів Європейського, що затверджена наказом Нацдержслужби.

Метою науково-дослідної діяльності є адаптація законодавства про державну службу до стандартів Європейського Союзу та удосконалення системи державної служби України шляхом наукової, дослідницької, інформаційно-аналітичної, експертної, методичної та іншої підтримки розвитку державного управління, підвищення рівня інституційної спроможності державної служби України.

Пріоритетні завдання науково-дослідної діяльності Нацдержслужби передбачають:

 • визначення стратегічних напрямів, методів і механізмів реалізації завдань щодо модернізації державної служби та удосконалення стандартів і процедур роботи органів виконавчої влади;
 • підготовка пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчої діяльності у сфері державної служби та державного управління, їх адаптації до стандартів ЄС, проведення адміністративної реформи і розвитку державних інституцій у контексті європейської інтеграції України, використання в Україні інституціональних інструментів;
 • наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, ме­тодологічне, організаційне та інше забезпечення підго­товки і виконання державних цільових програм, прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку у сфері державного управління та державної служби;
 • посилення в органах виконавчої влади інституційної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу, підвищення професійного рівня державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • удосконалення чинних та сприяння впровадженню нових стандартів і процедур роботи державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на основі кращої світової практики;
 • консультаційна підтримка органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поширення правової, наукової та іншої інформації щодо державної служби та державного управління, їх адаптації до стандартів ЄС, адміністративної реформи та розвитку державних інституцій у контексті європейської інтеграції;
 • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби, консультаційно-методологічне забезпечення органів виконавчої влади з виконання зобов’язань, взятих на себе Україною перед ЄС та міжнародними організаціями.

Основними напрямами науково-дослідної діяльності є:

 • розробка програмних документів та законодавче закріплення нових підходів до державної служби, запровадження нових стандартів та процедур діяльності;
 • розвиток єдиної інформаційної інфраструктури державної служби;
 • модернізація системи підготовки, перепідготов­ки та підвищення кваліфікації державних службовців;
 • стратегічне управління людськими ресурсами на державній службі, оновлення змісту діяльності кадрових служб органів виконавчої влади;
 • оптимізація системи та структури органів виконавчої влади; запровадження нових стандартів і процедур роботи;
 • ведення органами виконавчої влади діалогу з інститутами громадянського суспільства, забезпечення відкритості у роботі органів виконавчої влади, посилення роз’яснювальної роботи серед громадськості;
 • створення форм і методів обміну інформацією між Україною та іноземними державами щодо вивчення досвіду у сфері нормативно-правового регулювання державної служби, застосування інноваційних форм та методів при здійсненні кадрової політики, науково-методичного та інформаційно-аналітичного функціонування державної служби.

Для розгляду основних питань науково-дослідної діяльності при Нацдержслужбі створено Науково-експертну ради з питань державного управління та розвитку державної служби, одним з напрямів діяльності якої є розгляд та схвалення проекту та звітів про виконання Плану науково-дослідних робіт.
До розробки науково-дослідних робіт Нацдержслужба залучає провідні навчальні заклади, установи та організації, які мають значний досвід досліджень у сфері державного управління та державної служби.

Упродовж 2011 року здійснено розробку 10 науково-дослідних робіт. Наукова діяльність проводилась за пріо­ритетами розвитку державного управління та реформування державної служби, що відповідають зав­­данням, визначеним Президентом України, Верхов­ною Радою України, Кабінетом Міністрів України, а саме:

 • навчання та підвищення кваліфікації держав­них службовців та посадових осіб місцевого самовряду­вання;
 • екологічна підготовка державних службовців;
 • гендерні аспекти в діяльності органів державної влади;
 • залучення молоді на державну службу;
 • комунікативна політика в органах державної влади;
 • антикорупційна політика в органах державної влади та місцевого самоврядування.

До роботи над дослідженнями залучені провідні наукові установи, серед яких Національна академія державного управління при Президентові України, Національний педагогічний університет ім.?М.П.?Драгоманова, Донецький державний університет управління, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління та інші установи та організації.

За результатами проведених у 2011 році досліджень і розробок у галузі державного управління отримано:

 • на вчально-методичні матеріали до тематичних короткострокових семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • навчальний комплекс «Впровадження стандартів ґендерної політики на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»
 • комплексну професійну програму екологічної підготовки державних службовців;
 • методичні рекомендації з розробки єдиних стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • методичні рекомендації щодо підготовки модельного кодексу етики і професійної поведінки службовців, уповноважених на виконання функцій терито­ріальної громади;
 • методичні рекомендації щодо розробки концепту­аль­ної моделі служб (центрів) супроводу процесу безперервної освіти державних службовців: діагностичні, психологічні, науково-дослідні та методичні рекомендації;
 • методичні рекомендацій щодо залучення молоді на державну службу та підвищення рівня участі молоді у суспільно-політичному житті на місцевому рівні.
 • довідник «Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід»;
 • довідник «Кластери у системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»;
 • довідник «Впровадження інноваційних підходів до організації навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»;
 • довідник «Розвиток системи підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації у сфері державного управління України».

У рамках виконання науково-дослідних робіт проведено 15 комунікативних заходів: десять семінарів, чотири «круглих столи» та одну конференцію, в яких взяли участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, провідні науковці у галузі державного управління, міжнародні експерти та представники громадськості.
Матеріали науково-дослідних робіт використовуються у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, у діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, до компетенції яких належать питання підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Планування і тематика науково-дослідної роботи організується на основі пропозицій структурних підрозділів та територіальних управлінь Нацдержслужби, центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, навчальних закладів, наукових установ та організацій.

Основні напрями здійснення науково-дослідної діяльності в 2012 році сформовані з урахуванням пріоритетних завдань реформування державної служби, зокрема пов’язаних з питаннями впровадження Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 №?4050-VI.
При визначенні пріоритетних напрямів наукової діяльності на 2012 рік враховані, крім того, завдання Нацдержслужби, визначені Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затверджений Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012.
При формуванні тематики наукових досліджень також врахована необхідність розробки комплексу заходів щодо забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою економікою.
Реалізація цих заходів закріплена Стратегією державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 01.02.2012 № 45/2012.
Таким чином, наукова діяльність сприяє посиленню інституційної спроможності системи державної служби, приведенню фахової підготовки у відповідність із сучасними вимогами до рівня професійної компетентності державного службовця, орієнтації змісту навчання та підвищення кваліфікації на практичні потреби державного управління.

Довідково. Наукові дослідження у попередні роки

Вкладення:
Скачати цей файл (ДОВІДНИК_ПРЕС_СЛУЖБИ.doc)ДОВІДНИК_ПРЕС_СЛУЖБИ.doc[ ]2416 Kb

Дочірні категорії