Наукові дослідження у попередні роки

У 2010 році Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу було виконано 16 науково-дослідних робіт:

• Вивчення та узагальнення досвіду щодо врегулювання процедури вступу на посаду нового керівника органу виконавчої влади;
• Розроблення механізмів модернізації системи органів виконавчої влади та кадрової роботи на основі аналізу кращих міжнародних та вітчизняних практик;
• Розробка Технічного проекту на створення акредитованого центру сертифікації ключів електронного цифрового підпису для системи державної служби України;
• Створення макету інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень на основі динамічного аналізу статистичної інформації про якісний та кількісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
• Розроблення механізму оцінювання професійних, ділових і моральних якостей кандидатів на посади державних службовців (профілі компетенцій);
• Удосконалення механізму та процедури публічного адміністрування відповідно до стандартів ЄС (регламенти надання адміністративних послуг;
• Створення макету інтерактивної системи «Електронна громадська приймальня» Головного управління державної служби України;
• Створення технічного завдання на створення макету інтерактивного інтернет-музею державної служби у форматі 3D;
• Розроблення технічного завдання на підготовку Енциклопедії державної служби в Україні;
• Розробка автоматизованої системи моніторингу та контролю за впровадженням заходів TAIEX;
• Основні теоретико-методологічні підходи до системи оцінювання навчальних потреб державних службовців першої – другої категорій посад;
• Розробка технічного завдання та створення пілотної моделі віртуальної школи з електронним тренінгом для вищого корпусу державної служби;
• Науково-методологічне супроводження процесу реалізації пріоритетних напрямів Порядку денного асоціації Україна-ЄС;
• Розробка фінансово-економічного обгрунтування оптимізації системи та структури органів виконавчої влади;
• Розроблення та впровадження веб-порталу НБДС на рівні забезпечення надання інформаційних послуг;
• Дослідження з питань створення та використання веб-сервісу підтримки автоматизованого довідника органів державної влади в інформаційно-аналітичних системах, у тому числі ІАС ФУДС.


1. Вивчення та узагальнення досвіду щодо врегулювання процедури вступу на посаду нового керівника органу виконавчої влади.

У ході науково-дослідної роботи було проведено дослідження та узагальнення досвіду з питань забезпечення послідовності та наступності у діяльності центрального органу виконавчої влади під час зміни його керівництва, а також формування пропозицій щодо врегулювання процедури зміни керівництва та передання справ від попереднього керівника наступному.
Отримані результати дослідження будуть використані для вдосконалення ефективності процесів та процедур діяльності центральних органів виконавчої влади, зокрема, при зміні керівництва, а також при підготовці навчальних та тренінгових програм для державних службовців.
За результатами виконання роботи було підготовлено видання «Порядок денний нового міністра».

2. Розроблення механізмів модернізації системи органів виконавчої влади та кадрової роботи на основі аналізу кращих міжнародних та вітчизняних практик.

У рамках виконання даної науково-дослідної роботи було узагальнено вітчизняний та закордонний досвід щодо шляхів модернізації та підвищення ефективності діяльності системи центральних органів виконавчої влади та кадрової роботи на державній службі у відповідності до кращих практик формування, пропозицій щодо їх впровадження.

За результатами науково-дослідної роботи було підготовлено видання «План модернізації державного управління».

3. Розробка Технічного проекту на створення акредитованого центру сертифікації ключів електронного цифрового підпису для системи державної служби України.

У рамках науково-дослідної роботи було підготовлено детальний опис процедури створення АЦСК та послідовність оформлення та затвердження необхідної документації щодо діяльності створеного АЦСК. Також було розглянуто варіанти використання програмного забезпечення щодо програмно-технологічного комплексу (ПТК) підтримки генерації, зображення, підтвердження, скасування ключів електронного цифрового підпису. Наданий бізнес-план створення АЦСК свідчить про кваліфікований аналіз ситуації щодо перспектив розвитку системи електронного цифрового підпису в Україні з урахуванням ризиків під час переходу існуючих АЦСК до єдиного формату електронного цифрового підпису.

4. Створення макету інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень на основі динамічного аналізу статистичної інформації про якісний та кількісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У результаті виконання роботи було створено макет інформаційно-аналітичної системи з використанням технології Oracle BI на основі інформації, яка щорічно надходить від Держкомстату України до Головдержслужби України відповідно до форми статистичної звітності 9-ДС як перша черга створення аналітичної складової інформаційно-аналітичної системи функціонального управління державної служби (ІАС ФУДС).

Виконавцем були надані матеріали, що містять детальний опис процедур отримання інформації щодо кількісного та якісного складу державної служби та місцевого самоврядування відповідно до запиту, який формується безпосередньо користувачем, а також створення фіксованих звітів з можливістю оперативного перезавантаження актуальних даних відповідно до переліку таблиць, розміщених на офіційному сайті Головдержслужби.

5. Розроблення механізму оцінювання професійних, ділових і моральних якостей кандидатів на посади державних службовців (профілі компетенцій).

Колективом виконавців було розроблено комплект методик для оцінювання кандидатів на посади державної служби, а саме: опитувальник EPQ, що використовується для визначення рівня щирості відповідей, профіль державного службовця, опитувальник “Мотивація успіху, уникнення невдачі”, діагностика рівня емпатії, тест “Якорі Кар’єри”, що допомагає визначити кар'єрні орієнтації людини та домінуючу стратегію поведінки у ситуації конфлікту.

В рамках роботи було розроблено систему вимог до особистісних якостей кандидатів на посади державних службовців, а також документи, що ілюструють наукові підходи до створення тестів, здатних виявляти психологічну складову професійних, ділових і моральних якостей кандидатів на посади державних службовців.

6. Удосконалення механізму та процедури публічного адміністрування відповідно до стандартів ЄС (регламенти надання адміністративних послуг).

В процесі роботи було підготовлено пропозиції формування та запровадження елементів системи надання державних послуг на основі адміністративних регламентів надання цих послуг в органах виконавчої влади України.
У результаті реалізації роботи були підготовлені проекти 10 регламентів адміністративних послуг, що надаються на базі Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області. У процесі роботи було визначено пілотний орган, перелік державних послуг, аналіз яких в подальшому передбачалося провести, зібраний необхідний масив нормативних правових актів, що регламентують надання адміністративних послуг у пілотному органі. Також було проведено соціологічне дослідження, зібраний первинний матеріал, що характеризує процес надання пілотних послуг, сформульовані проблеми, з якими стикаються одержувачі та адміністратори послуг.

7. Створення макету інтерактивної системи «Електронна громадська приймальня Головного управління державної служби України.

В рамках даної роботи було створено макет інтерактивної системи «Електронна громадська приймальня Головного управління державної служби України», метою якої є надання інформаційних та інтерактивних сервісів громадянам щодо діяльності Головдержслужби, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Школи вищого корпусу державної служби України, зокрема, звернень до визначеного переліку працівників безпосередньо у відео режимі, запису відеозвернення до керівництва, а також для автоматизованої підтримки проведення регулярних заходів Головдержслужби, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Школи вищого корпусу державної служби.

Автоматизована інтерактивна система «Електронна громадська приймальня» призначена для створення середовища інтерактивної взаємодії за допомогою сучасного програмного інтерфейсу з використанням найновіших технологій. Вона забезпечує прозорість діяльності органу влади, вивільняє час у його співробітників. “Електронна громадська приймальня” – це черговий крок у напрямку розвитку інформаційного суспільства. Громадськість одержує можливість вступити в безпосередній та оперативний діалог з владою. Програмно-апаратний комплекс є по суті сервісний сенсорний кіоск, який будується на базі високопродуктивного персонального комп'ютера із сучасним центральним процесором і високоякісним монітором, сенсорним екраном, веб-камерою, аудіосистемою та іншим обладнанням інтегрованим з системою корпоративної ІР-телефонії Головдержслужби.

8. Розроблення технічного завдання на створення макету інтерактивного інтернет-музею державної служби у форматі 3D.

За результатами роботи було розроблено технічне завдання на створення макету інтерактивного інтернет-музею державної служби у форматі 3D, у якому розглянуті аспекти, пов’язані зі створенням віртуального музею державної служби України, а також сформульовано концепцію музею та визначено перелік робіт щодо його створення.

9. Розроблення технічного завдання на підготовку Енциклопедії державної служби в Україні.

В рамках виконання роботи було створено технічне завдання на підготовку Енциклопедії державної служби, створено словник до Енциклопедії та попередньо визначено авторський колектив для статей-гасел для її написання.

10. Розробка автоматизованої системи моніторингу та контролю за впровадженням заходів TAIEX.

В результаті виконання науково-дослідної роботи було розроблено автоматизовану систему моніторингу та контролю за впровадженням заходів TAIEX. Дана система призначена для забезпечення якості надання інформації фізичним та юридичним особам щодо використання інструменту TAIEX в Україні через удосконалення сервісів з використання інтернет-технологій, а також розширення клієнтської аудиторії, вдосконалення зручності користування, забезпечення оперативного отримання інформації, моніторингу, актуалізації інформації щодо процесу впровадження інструменту TAIEX.

11. Основні теоретико-методологічні підходи до системи оцінювання навчальних потреб державних службовців першої – другої категорій посад.

У ході роботи було розроблено ефективну систему теоретико-методологічних підходів до системи оцінювання освітніх потреб державних службовців першої-другої категорії. В рамках виконання роботи було проаналізовано історичний досвід системи оцінювання державних службовців, вивчено систему оцінювання людських ресурсів як елементу відбору на посади державних службовців першої-другої категорії посад, з’ясовано критерії оцінювання державних службовців першої-другої категорії посад у сфері державного управління

12. Розробка технічного завдання та створення пілотної моделі віртуальної школи з електронним тренінгом для вищого корпусу державної служби.

В рамках виконання роботи було вивчено підходи до організації електронного дистанційного навчання в європейських країнах, вивчено сучасні засоби управління електронним дистанційним навчанням та розроблено технічне завдання на розробку та впровадження віртуальної школи для вищого корпусу державної служби. Проведена експерементальна розробка пілотної моделі віртуальної школи з електронним тренінгом та електронним тестом. Були визначені основні характеристики системи електронного дистанційного навчання для вирішення завдань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. В ході роботи здійснювалася взаємодія зі сторонньою організацією в процесі підбору і адаптації програмних засобів, необхідних для створення моделі віртуальної школи та створення електронного тренінгу та електронного тесту.

13. Науково-методологічне супроводження процесу реалізації пріоритетних напрямів Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

В рамках виконання роботи було розроблено деталізоване технічне завдання, що включає план роботи груп аналізу політики, перелік тренінгів, семінарів та обговорень. Була сформована команда тренерів, що мають практичний досвід роботи в органах влади країн-членів Європейського Союзу та підготовлена тренінгова програма з аналізу, планування та координації політики на основі кращого міжнародного досвіду.
У ході роботи було сформовано 14 груп аналізу політики у складі державних службовців, які пройшли програму тренінгів з аналізу політики та розробили дослідження з аналізу політики за визначеними пріоритетами роботи. Дослідження з аналізу політики видані українською та англійської мовами та доступні на сторінці Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу в мережі Інтернет.

14. Розробка фінансово-економічного обгрунтування оптимізації системи та структури органів виконавчої влади.
За результатами роботи виконавцем було визначено прямі та непрямі витрати, що можуть виникати під час оптимізації системи та структури органів виконавчої влади на основі пілотної моделі оптимізованої системи органів виконавчої влади. Також було визначено методику проведення економіко-математичних розрахунків ефективності оптимізації системи та структури органів виконавчої влади та надано рекомендації щодо визначення оптимальної кількості людино-годин для виконання державних функцій.

15. Розроблення та впровадження веб-порталу НБДС на рівні забезпечення надання інформаційних послуг.
В рамках роботи було надано інформаційні послуги (з питань проходження державної служби, методичних консультацій щодо практичного використання законодавства, інформаційних табло навчального центру, статистики, динамічного аналізу якісного та кількісного складу державної служби), інтерактивні послуги (надання зразків документів для заповнення, засвідчення електронним цифровим підписом та направлення до ЦОД), а також забезпечено вільний доступ до аналітичних функцій для підтримки задач формування кадрового резерву, попереднього оцінювання кандидатів на посади, дистанційного навчання та сертифікації, визначення потреб в кваліфікованих кадрах на державній службі, автоматизованого працевлаштування тощо.

16. Дослідження з питань створення та використання веб-сервісу підтримки автоматизованого довідника органів державної влади в інформаційно-аналітичних системах, у тому числі ІАС ФУДС.
У результаті виконання роботи було розроблено автоматизовану систему підтримки єдиного довідника органів державної влади (АД ОДВ), яка призначена для забезпечення використання в інформаційно-аналітичних системах органів державної влади єдиного актуального переліку органів державної влади, у тому числі в інформаційно-аналітичній системі функціонального управління державною службою (ІАС ФУДС). Було створено автоматизоване робоче місце (АРМ) підтримки АД ОДВ через веб-інтерфейс на базі отриманого від виконавця спеціального та експериментального обладнання.

Підбиваючи підсумки варто зазначити, що всі отримані 2010 року результати науково-дослідних робіт були спрямовані на наукове та науково-технічне забезпечення вирішення завдань, що випливають із потреб практики державного управління та державної служби для її адаптації до стандартів Європейського Союзу.